Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ως Δικαιούχος της ενταγμένης Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημονικών/Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση» με κωδικό ΟΠΣ 5003030, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης: καλεί τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως του…
Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών, παροχή διευκρινίσεων και ορισμός νέαςημερομηνίας διενέργειάς του διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Υπηρεσιών για την Κατάρτιση καιΠιστοποίηση Επιστημονικών / Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και την ΠεριβαλλοντικήΔιαχείριση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Έχοντας υπόψη 1) Το ν.1804/1988 (Α’ 177) «Ένωση Ελλήνων Χημικών» 2) Τις διατάξεις του…
Ακολουθήστε μας