Νομοθεσία-Νομολογία

Νομοθετήματα τα οποία εμπεριέχουν διατάξεις περί των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Χημικών στην Ελλάδα

 

 • Ν.Δ. 20/20.11.1925 (κυρώθηκε με το νόμο 3518/1928): Υποχρέωση πρόσληψης Χημικού στις βιομηχανικές επιχειρήσεις για τεχνική εποπτεία και διεύθυνση των εργασιών τους.
 • Π.Δ. 24.4/17.05.1928 (κυρώθηκε με τον νόμο 24.4/1928): Επέκταση της εφαρμογής του ως άνω Ν.Δ. (20/20.11.1925) στα εργοστάσια ζυθοποιίας, παρασκευής ζυμών, σπορέλαιων, ασετυλίνης, ζαχαρωδών κτλ.
 • Π.Δ. 28/31.05.1930: Επέκταση της υποχρεώσεως πρόσληψης χημικών στους αλευρόμουλους.
 • Π.Δ. 7/16.02.1934: Επέκταση των ως άνω στα εργοστάσια σκληρύνσεως λιπών πάσης φύσεως, φαρμακευτικών ειδών, βυρσοδεψεία, σαπωνοποιεία , βιομηχανίες αεριούχων ποτών, τσιμεντοποιίας, λιπασμάτων, σοκολάτες, χαρτοποιίας κτλ.
 • Ν.Δ. 13-10/1956: Επέκταση εφαρμογής του Ν. 3518/1928 και στις βιομηχανίες τεχνητών υφαντών ινών, βαμβακερών ειδών, παραγωγής αμύλου, αμυλοζακχάρου, δεξτρίνης, τυποποιημένων κτηνοτροφών, φυραμάτων, πτηνοτροφών, αιθέριων υλών, γεωργικών φαρμάκων, ζακχάρεως κτλ.
 • Ν.Δ.131/1973: Ειδίκευση Κλινικών Χημικών
 • Π.Δ. 636/1977: Σύσταση του Γενικού Χημείου του Κράτους (τροποποιήσεις: Π.Δ. 284/88, Π.Δ. 543/1989, Ν. 2343/1995)
 • Ν.Π. 1568/1985: Υποχρεωτική πρόσληψη Τεχνικών Ασφαλείας σε επιχειρήσεις για την ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων.
 • Π.Δ. 597/1985: Καθορισμός κριτηρίων για την πρόσληψη προσωπικού στην ΕΥΔΑΠ, πρόβλεψη για απόφοιτους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών θετικών επιστημών.
 • Ν. 2519/1997: Σύσταση στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας κλάδος Ε.Σ.Υ. κλινικών, χημικών, βιοχημικών, βιολόγων των ιατρικών εργαστηρίων.
 • Υ.Α. 82299/1997: Υποχρεωτική η απασχόληση χημικού σε κάθε βιομηχανία ή βιοτεχνία παρασκευής, συσκευασίας και αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων.
 • Ν. 2741/1999 : Σύσταση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, ο στον οποίο προβλέπεται απασχόληση μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
 • Π.Δ. 165/2000: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008 - 2009
Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στην εκλογή των αιρετών μελών των οργάνων διοίκησης της ΕΕΧ, και ιδίως τη διαδικασία προκήρυξης των εκλογών και υποβολής υποψηφιοτήτων, τα ψηφοδέλτια, την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Κ.ΕΦ.Ε. και των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.ΕΦ.Ε.), τη…
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2006 - 2007
Καθορισμός τρόπου είσπραξης των εσόδων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και της απόδοσής τους σ’ αυτήν.
Ακολουθήστε μας