Ανακοινώσεις

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κατάρτιση και Πιστοποίηση επιστημονικών / τεχνικών στελεχών στη βιομηχανία τροφίμων και την περιβαλλοντική διαχείριση» (MIS) 5003030


(Χρονικής Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων: από 01/10/2019 έως 31/12/2020)

Μετά την παρέλευση των τριών ημερών για την άσκηση ένστασης επί των προσωρινών αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα, για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν την χρονική περίοδο από 01/10/2019 έως 31/12/2020, για τη συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση επιστημονικών / τεχνικών στελεχών στη βιομηχανία τροφίμων και την περιβαλλοντική διαχείριση», με βάση το από 31/05/2021 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής ωφελουμένων, όπως αυτό εγκρίθηκε με το από 02/06/2021 (αρ. απόφασης 271) πρακτικό της Δ.Ε. της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.


Ο κατάλογος των συμμετεχόντων έχει συνταχθεί σύμφωνα με την κατηγορία Περιφερειών.

Στο συνημμένο μπορείτε να δείτε την κατάταξη των μαθητών στη Β Φάση και πληροφορίες σχετικά με τη Γ Φάση του 34ου ΠΜΔΧ

Στο συνημμένο μπορείτε να δείτε τα θέματα και τις απαντήσειςτης Β Φάσης του 34ου ΠΜΔΧ

Ακολουθήστε μας
  • ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ