Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη συνεργάτη της ΕΕΧ στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo Da Vinci (Safe-meat)

Η Ενωση Ελλήνων Χημικών, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν. 1804/88) ΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEONARDO DA VINCI με τον τίτλο: Safe Meat Production Training

Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ:

- ΕΙΝΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
- ΕΧΕΙ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
- ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΕ ΤΟ 2004
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θα ασχολείται σε καθημερινή επτάωρη εργασία με την υποστήριξη του προγράμματος που συμμετέχει η ΕΕΧ και στη σύνδεση αυτών των δράσεων με το λογιστήριο της ΕΕΧ.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο πλαίσιο των Μορφωτικών του Εκδηλώσεων "Επιστήμης Κοινωνία" διοργανώνει ένα κύκλο ομιλιών με θέμα "Αρχιτεκτονική της Ύλης : Ατομα, Μόρια & Νανοδομές" κατά το διάστημα από 23 Μαρτίου έως 27 Απριλίου 2004.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου και το Πρόγραμμα της Εκδηλώσεων.

Τίτλος
Νομοθέτημα
Φ.Ε.Κ.
1.
Περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 20 Νοεμβρίου 1925 "περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις".
Νομοθετικό Διάταγμα
261/Α 13/11/1927
2.
Περί κυρώσεως του από 13 Νοεμβρίου 1927 Ν.Δ. "περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 20ης Νοεμβρίου 1925 περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις".
Νόμος 3518
80/Α 14/5/1928
3.
Περί υποχρεωτικής πρόσληψης χημικών εν τοις αλευρόμυλοις.
Νομοθετικό Διάταγμα
189/Α 31/5/1930
4.
Περί επεκτάσεως της εφαρμογής του Ν.3518 περί κυρώσεως του από 13 Νοεμβρίου 1927 Ν.Δ. "περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 20ης Νοεμβρίου 1925 περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις και εις τα εργοστάσια σκληρύνσεως λιπών πάσης φύσεως, φαρμακευτικών ειδών κλπ".
Νομοθετικό Διάταγμα
67/Α 16/2/1934
5.
Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της περί χημικών Νομοθεσίας.
Νόμος 6129
175/Α 31/5/1934
6.
Περί κυρώσεως του εσωτερικού Κανονισμού της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
Υπουργική Απόφαση 6123
12/Β 31/1/1935
7.
Περί συστάσεως Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Ελλήνων Χημικών.
Βασιλικό Διάταγμα

66/Α 31/1/1941

8.
Περί επεκτάσεως του Νόμου 3518/1928 "περί κυρώσεώς του από 13 Νοεμβρίου 1927 Ν.Δ. "περί κυρώσεως του Ν.Δ της 20ης Νοεμβρίου 1925 περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις Χημικαίς Βιομηχανίαις και εν εταίρας Βιομηχανίας".
Βασιλικό Διάταγμα
265/Α 2/11/1956
9.
Περί καθορισμού αριθμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ενώσεως Ελλήνων Χημικών.
Υπουργική Απόφαση 10499
61/Β 8/2/1968
10.
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
Υπουργική Απόφαση 1157
125/Β 8/3/1985
11.
Ένωση Ελλήνων Χημικών
Νόμος 1804
177/Α 25/8/1988
12.
Ίδρυση Περιφερειακών Τμημάτων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
Υπουργική Απόφαση 9177/57
389/Β 28/5/1993
13.
Καθορισμός τρόπου είσπραξης των εσόδων της ΕΕΧ και της απόδοσής τους σ' αυτήν.
Προεδρικό Διάταγμα 392
165/Α 27/9/1993
Ακολουθήστε μας