Επαγγελματικά Νέα 2/8/2011

Θέσεις της ΕΕΧ σχετικά με το πόρισμα της επιτροπής αναθεώρησης των ΒΑΕ

Οι θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Χημικών σχετικά με το πόρισμα της επιτροπής του Υπ.Εργασίας για την αναθεώρηση της λίστας των ΒΑΕ.

Πρός

1.         Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Κύριο Γ.Κουτρουμάνη

2.         Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Κυρία Αθηνά Δρέττα

3.         Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Δρ. Μιχαήλ Χάλαρη

4.         Πρόεδρο Επιτροπής αναθεώρησης ΒΑΕ

Κύριο  Θ. Κωνσταντινίδη

 

 

Ειδική  Κοινοποίηση: Γραφείο  Πρωθυπουργού

 

 

Θέμα: Θέση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών για το πόρισμα της Επιτροπής  αναθεώρησης  ΒΑΕ

 

Θέμα: Θέση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών για το πόρισμα της Επιτροπής  αναθεώρησης  ΒΑΕ

 

Αναφερόμενοι στο πόρισμα της επιτροπής κρίσης των βαρέων και ανθυγιεινών, το οποίο δόθηκε σε Δημόσια διαβούλευση, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι γενικά αξιολογήθηκε αντικειμενικά η επικινδυνότητα της εργασίας των χημικών στην παραγωγικά διαδικασία, στον ποιοτικό έλεγχο, στην διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή και στην έρευνα και ανάπτυξη.

Επίσης εκτιμήσαμε ως θετικές τις προτάσεις που αφορούσαν την οριζόντια εφαρμογή της λίστας στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, την δημιουργία του φορέα επαγγελματικού κινδύνου καθώς και την αναλογική αναγνώριση χρόνου εργασίας στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει στα Βαρέα Ανθυγιειά Επαγγέλματα λιγότερα από 3600 ένσημα.

Μελετώντας προσεκτικά όμως το πόρισμα προκύπτουν σημεία τα οποία χρήζουν διόρθωσης, κρίνοντάς τα από τεχνική άποψη και είναι υποχρέωση μας να τα επισημάνουμε για να βελτιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, το οποίο θα έχει επιπτώσεις σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Συγκεκριμένα αναφέρουμε τα εξής:

1.    Στην βιομηχανία παραγωγής και παρασκευής γεωργικών φαρμάκων(φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα) πρέπει να συμπεριληφθούν και οι απασχολούμενοι στην συσκευασία γιατί βρίσκονται εντός της παραγωγής διαδικασίας, πάνω από την μηχανές, εισπνέουν τις πολύ τοξικές δραστικές ουσίες, οι οποίες ακόμη και σε μικρές ποσότητες (ppb) επιφέρουν σοβαρές βλάβες στην υγεία και εργάζονται υπό σηνεχή θόρυβο.

Το ίδιο ισχύει στην βιομηχανία παραγωγής απορρυπαντικών. Σε κάθε περίπτωση μια αστοχία στην συσκευασία πχ θραύση φυάλης χλωρίνης η φυτοφάρμακου είναι σίγουρο ότι θα επιβαρύνει άμεσα τον εργαζόμενο στην συσκευασία (Όλα τα απορρυπαντικά και τα φυτοφάρμακα απισημαίνονται ως επικίνδυνα). Θεωρούμε σκόπιμο μια επιστημονικά ομάδα να επισκεφθεί τις βιομηχανίες αυτές για να διαπιστώσει τις συνθήκες και να μετρήσει τους κινδύνους. Στην βιομηχανία, για την διασφάλιση της υγείας των εργαζόμενων πρέπει να λαμβάνουμε υπ’οψη μας το RiskAssessmentκαι αυτό μπορεί να προέλθει μόνο από μελέτη. 

Από την εμπειρία μας, στην Ελληνική βιομηχανία, προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται μονίμως στην ίδια θέση αλλά μετακινούνται συνεχώς στην παραγωγή διαδικασία, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

2.    Στην βιομηχανία και βιοτεχνία παρασκευής οργανικών χρωμάτων, βερνικιών και μελανιών πρέπει να συμπεριληφθούν στην λίστα και οι πακεταριστές, γιατί βρίσκονται εντός της παραγωγής διαδικασίας, σε ανθυγιεινό περιβάλλον όπως: διαλύτες, σκόνες χρωστικών και συνεργές ουσίες. Επιπλέον μετακινούνται και σε άλλες θέσεις παραγωγής ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

3.    Οι εργαζόμενοι στην σπορελαιουργία, πυρηνελαιουργία, ελαιουργία (εκτός των παραδοσιακών ελαιοτριβείων) και στην σαπωνοποιία, πρέπει να συμπεριληφθούν στην λίσταγιατί οι επιχειρήσεις αυτές ανήκουν στην χημική βιομηχανία. Το παραγόμενο τρόφιμο είναι το αποτέλεσμα χημικών διεργασιών, που περιλαμβάνει την υδρογόνωση, τον αποχρωματισμό, την εξουδετέρωση και την εκχύλιση με οργανικούς διαλύτες, εξόχως εύφλεκτους και τοξικούς. Οι χρησιμοποιούμενοι διαλύτες ανακυκλώνονται, συμπληρώνονται και επαναχρησιμοποιούνται, με αποτέλεσμα αυτός ο κύκλος να επιβαρύνει την παραγωγική διαδικασία. Να λήφθεί ακόμη υπόψη ότι όλοι οι καθαρισμοί σωληνώσεων, καζανιών κλπ, γίνονται με διαλύτες που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τον εργοστασιακό χώρο. Η Πρόταση του προέδρου της επιτροπής για την σύνταξη μελέτης επαγγελματικού κινδύνου, προτού αλλάξει το καθεστώς των εργαζόμενων σε αυτές τις επιχειρήσεις, κρίνεται θετική και θα επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς μας. 

4.    Στην επεξεργασία της σταφίδας να μην εξαιρεθούν οι εργαζόμενοι εφόσον γίνεται χημική επεξεργασία για την συντήρησή της.

5.    Η παραγωγή αμύλου, αμυλοσακχάρου και φρουκτολίνης περιλαμβάνει χημική και ενζυματική διεργασία, συνεπώς δεν πρέπει να εξαιρεθούν από τα ΒΑΕ.Το επιχείρημα για την εξαίρεση, ότι δεν υπάρχουν τέτοιες χημικές βιομηχανίες δεν ευσταθεί γιατί υπογράφεται ΣΣΕ και υπάρχουν εγγύκλιοι του ΓΧΚ (επιβλέπουσα αρχή) που αναφέρεται στις επιχειρήσεις παραγωγής ιμβερτοσακχάρου.

6.    Το Διοικητικό προσωπικό καθώς και οι ασχολούμενοι στα Διυλιστήρια, στις εγκαταστάσεις των εταιρειών πετρελαιοειδών, εμφυάλωσης υγραερίου και διυλιστήρια βαρέων πετρελαίων δεν πρέπει να εξαιρεθούν από την λίστα, γιατί  καλύπτονται από την οδηγία SEVEZOκαι εξετάζοντας το RiskAssessmentπροκύπτει ότι οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε σημαντικούς βλαπτικούς παράγοντες που μπήκαν με τα κριτήρια της επιτροπής. Η πρόταση του προέδρου για εξαίρεση μετά από μελέτη επαγγελματικού κινδύνου, μας βρίσκει σύμφωνους.Το ίδιο πρέπει να ισχύσει για το Διοικητικό προσωπικό των τσιμεντοβιομηχανιών που βρίσκεται εντός εργοστασικού χώρου.

7.    Να παραμείνει ως έχει η παραγωγή ζυμών αρτοποιίας γιατί ανήκει στις Χημικές βιομηχανίες (βιοτεχνικός κλάδος). Για την παραγωγή του σακχαρομύκητα χρησιμοποιούνται, χημικά (ισχυρά οξέα, βάσεις, άλατα),   Βαρύς τεχνολογικός εξοπλισμό (φυσητήρες 400-500 HP, φυγοκεντρικοί διαχωριστήρες) που παράγουν ισχυρό θόρυβο και ψυκτικά μηχανήματα. Τέλος καλλιεργούνται μικροοργανισμοί με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.

8.    Η επιστασία να μην εξαιρεθεί των ΒΑΕ, γιατί αναφερόμαστε στους επόπτες εργασίας (Ακριβής τεχνικός όρος της επιστασίας παραγωγής) στην παραγωγική διαδικασία. Αυτοί οι εργαζόμενοι βρίσκονται εντός του χώρου παραγωγής και ειδικότερα στην χημική βιομηχανία αντιμετωπίζουν το ίδιο περιβάλλον από πλευράς ρύπων, θορύβου και εντάσεως εργασίας με τους εργαζόμενους στην παραγωγή.Σε πολλές περιπτώσεις αυτοί οι εργαζόμενοι συμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης βοηθώντας τους λοιπούς εργαζόμενους.

Τελειώνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και τον συναινετικό τρόπο με τον οποίο δουλέψαμε στην επιτροπή. Οι παραπάνω αστοχίες στην εισήγηση των Υπηρεσιακών παραγόντων, ωφείλεται κατά την γνώμη μας στην έλλειψη της εξειδικευμένης τεχνικής γνώσης, σε θέματα χημικών διεργασιών. Με την παρούσα παρέμβασή μας έχουμε την πεποίθηση ότι θα γίνουν οι σχετικές διορθώσεις και θα αποκατασταθεί το κλίμα δικαίου για τους σκληρά εργαζόμενους της χημικής βιομηχανίας.                 

 

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος ΔΕ/ΕΕΧ                                                   Ο Γραμματέας ΔΕ/ΕΕΧ

 

 

               Γ. Αρβανίτης                                                                    Φ. Μακρυπούλιας

Ακολουθήστε μας
  • ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Σεπτέμβριος 2022 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30