Επιστημονικά Τμήματα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΕΧ

 

ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

Άρθρο 1

Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα της ΕΕΧ, και έχουν ως κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών με την προώθηση του ρόλου της Χημείας στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται. Αποτελούν τον αρμόδιο σύμβουλο της ΔΕ της ΕΕΧ σε θέματα τα οποία εμπίπτουν στο αντικείμενο εργασιών τους.

Άρθρο 2

Το κάθε ΕΤ δημιουργείται και καταργείται με απόφαση της ΣτΑ κατόπιν εισήγησης της ΔΕ. Οι αποφάσεις του ΔΣ του ΕΤ διαβιβάζονται στην ΔΕ της ΕΕΧ και, εφόσον εγκριθούν, αποτελούν πολιτική του κλάδου για το συγκεκριμένο θέμα.

Η ΔΕ έχει το δικαίωμα να επιστρέψει κείμενο εισήγησης από ΕΤ για περαιτέρω επεξεργασία, να το φέρει για συζήτηση στην ΣτΑ, ή να το απορρίψει.

Με απόφαση της ΔΕ της ΕΕΧ παρέχεται στα ΕΤ, μετά από αίτησή τους προς τη ΔΕ, χώρος συνεδριάσεων των ΔΣ και πραγματοποίησης των ΓΣ, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη.

Η ΔΕ της ΕΕΧ έχει το δικαίωμα να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ του ΕΤ, εφ’ όσον αυτό έχει αδρανήσει ή αποδεδειγμένα δεν μπορεί να  εκπληρώσει τον ρόλο του ή δεν έχει προκηρύξει εκλογές μετά τη λήξη της θητείας του.

Το ΕΤ αποστέλλει για έγκριση προς τη ΔΕ της ΕΕΧ τον προγραμματισμό εκδηλώσεων, καθώς  και τον οικονομικό του προϋπολογισμό και απολογισμό. Η ΔΕ της ΕΕΧ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της σωστής εκτέλεσής των ανωτέρω.

Το ΕΤ υποβάλλει τον οικονομικό προϋπολογισμό του το Νοέμβριο του προηγούμενου έτους και τον οικονομικό απολογισμό του το Μάρτιο του επόμενου έτους. Η ΔΕ της ΕΕΧ οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης προϋπολογισμού / απολογισμού εντός τριών (3) τακτικών συνεδριάσεών της από την ημερομηνία υποβολής τους.

Άρθρο 3

Για την εκπλήρωση των σκοπών του το ΕΤ:

α. Επιδιώκει την ανάπτυξη επιστημονικής και επαγγελματικής συνείδησης και πνεύματος ενότητας ανάμεσα στα μέλη του και προωθεί τη συνειδητή συμμετοχή τους στη ζωή της ΕΕΧ.

β. Εξετάζει σε τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις τα θέματα που απασχολούν τον συγκεκριμένο χώρο.

γ.  Συγκροτεί  μόνιμες και έκτακτες επιτροπές στο κέντρο και την περιφέρεια για τη μελέτη και την επεξεργασία των προβλημάτων, διοργανώνει διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια-ακολουθώντας τον κανονισμό εκδηλώσεων της ΕΕΧ- και γενικά, ενεργεί κατάλληλα για την επιμόρφωση των μελών του και την ανύψωση του επιστημονικού

- επαγγελματικού επιπέδου αυτών.

δ. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με άλλα τμήματα καθώς και με ομάδες συναδέλφων των ΠΤ για την παρακολούθηση των ιδιαίτερων προβλημάτων των χημικών που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, και αφορούν στο αντικείμενο του τμήματος, αξιοποιώντας και την ιστοσελίδα της ΕΕΧ.

ε. Συνεργάζεται με συγγενείς επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις, Ελληνικές ή ξένες, για τη μελέτη και προώθηση κοινών σκοπών και την εξάλειψη των διακλαδικών διαφορών.

στ. Προβάλει και προωθεί τους σκοπούς του από τα Χημικά Χρονικά, την ιστοσελίδα της ΕΕΧ και άλλα μέσα ενημέρωσης.

 

ζ. Υποδεικνύει στη ΔΕ της ΕΕΧ μέλη του τμήματος ή του ευρύτερου χώρου των χημικών ως εκπροσώπους της ΕΕΧ σε θεσμοθετημένα όργανα και επιτροπές της Πολιτείας, των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στις αρμοδιότητές του.

η. Συντάσσει επιστημονικές μελέτες και απαντά σε επιστημονικά ή/και επαγγελματικά θέματα κατόπιν αιτήματος της ΔΕ της ΕΕΧ. 

 

ΜΕΛΗ,  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

 

Άρθρο 4

Τα μέλη του ΕΤ διακρίνονται:  α) σε τακτικά και β) σε συνδεδεμένα

 

Τακτικά μέλη του ΕΤ μπορούν να γίνουν όλα τα μέλη της ΕΕΧ. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι και οι συνταξιούχοι χημικοί μέλη της ΕΕΧ. Κάθε  μέλος  της  ΕΕΧ  μπορεί  να  συμμετάσχει  ως τακτικό μέλος σε δύο το πολύ ΕΤ.

 

Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το αντικείμενο και τους σκοπούς του τμήματος, και μπορούν να μην είναι μέλη της ΕΕΧ.

 

Τα συνδεδεμένα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, μπορούν όμως να παίρνουν το λόγο και να κάνουν προτάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν απόψεις σε συνεδριάσεις του ΔΣ του ΕΤ εφ’ όσον τους ζητηθεί (χωρίς δικαίωμα συμμετοχής σε ψηφοφορία) και να συμμετέχουν κανονικά στις επιτροπές, δραστηριότητες και εκδηλώσεις του τμήματος.

Κατʼ εξαίρεση και τιμής ένεκεν τα ΕΤ μπορούν να ορίσουν και Επίτιμα Μέλη τα οποία έχουν τις ίδιες ιδιότητες με τα συνδεδεμένα μέλη.

Άρθρο 5

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και έγκρισή της από αυτό. Στην αίτηση υποχρεωτικά αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του αιτούντος, ο τόπος κατοικίας και εργασίας. Οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Κ.Υ. της ΕΕΧ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤ υποχρεωτικά κάνει δεκτές τις αιτήσεις εκείνων που αποδεδειγμένα πληρούν τις, από τον παρόντα κανονισμό, απαιτούμενες προϋποθέσεις. Κάθε μέλος μπορεί να κάνει ένσταση κατά της εγγραφής άλλου μέλους, η οποία ελέγχεται από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 6

Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το ΕΤ με έγγραφη αίτησή του προς το ΔΣ. Η αίτηση διαγραφής γίνεται υποχρεωτικά δεκτή. Οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Κ.Υ. της ΕΕΧ.

Το μέλος που διαγράφεται από ένα ΕΤ έχει δικαίωμα εγγραφής σε άλλο ΕΤ μετά τη λήξη της θητείας του ΕΤ από το οποία διαγράφηκε.

Άρθρο 7

Το ΔΣ διαγράφει από το μητρώο μελών όσους απέθαναν, απεχώρησαν και δεν πήραν μέρος στις τέσσερις (4) τελευταίες εκλογές για τη διοίκηση του τμήματος.

Για την επανεγγραφή διαγραφέντος ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Δικαίωμα συμμετοχής στις ΓΣ του ΕΤ έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

Ταμειακώς τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ως προς την ΕΕΧ μέχρι και για το προηγούμενο έτος από αυτό κατά το οποίο γίνεται η ΓΣ, εφ’ όσον αυτή λάβει χώρα μέχρι τις 30/6. Σε αντίθετη περίπτωση, η οικονομική τακτοποίηση περιλαμβάνει την πληρωμή της συνδρομής και του τρέχοντος έτους. Οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει και την ημέρα της ΓΣ.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα του λόγου, του ελέγχου και της κριτικής στη ΓΣ, ενημερώνονται  για  τις  υποθέσεις  του  ΕΤ  και  συμμετέχουν  στις δραστηριότητές του.

ΠΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΤ

 

Άρθρο 9

Πόροι του ΕΤ είναι :

α) Έσοδα από εκδηλώσεις και σεμινάρια που διοργανώνει το ΕΤ.

β) Δωρεές από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ και ιδιώτες.

Η διαχείριση των πόρων για τους σκοπούς του τμήματος γίνεται σε συνεργασία με τον Ταμία της ΕΕΧ, κατόπιν εγκρίσεως των δαπανών από την ΔΕ της ΕΕΧ.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Άρθρο 10

Τα όργανα του ΕΤ είναι :

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Άρθρο 11

Η ΓΣ των μελών είναι το κυρίαρχο όργανο του ΕΤ.

Με  την  έναρξη  των  εργασιών  της, εκλέγει  3μελές  Προεδρείο, το οποίο διευθύνει τις εργασίες της ΓΣ.

Η ΓΣ εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, και απαλλάσσει αυτό ή τα μέλη του από τα καθήκοντά τους.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, τον ισολογισμό της ταμειακής διαχείρισης και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, που καταρτίζονται από το ΔΣ, πριν αποσταλούν στη ΔΕ της ΕΕΧ για την τελική έγκριση. Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΔΕ/ΕΕΧ, ως αρμόδιος για τα ΕΤ, ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος της ΔΕ σε περίπτωση κωλύματος του Α΄ Αντιπροέδρου.

Εισηγείται τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού στη ΔΕ της ΕΕΧ, και γενικά αποφαίνεται για κάθε θέμα του ΕΤ.

Άρθρο 12

Η ΓΣ συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο στην Αθήνα, έκτακτα δε με απόφαση του ΔΣ ή μετά από έγγραφη αίτηση είκοσι (20) ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και κοινοποίηση προς τη ΔΕ της ΕΕΧ.

Άρθρο 13

Στην αίτηση για σύγκληση έκτακτης ΓΣ αναγράφονται υποχρεωτικά και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Το ΔΣ, μετά την υποβολή αίτησης για σύγκληση έκτακτης ΓΣ, υποχρεούται να συγκαλέσει  τη  ΓΣ  μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από  την  ημέρα  υποβολής  της αιτήσεως, με θέματα ημερήσιας διάταξης, μόνο όσα αναγράφονται στην αίτηση. Σε περίπτωση που το ΔΣ αρνείται ή δυστροπεί να συγκαλέσει τη ΓΣ, αυτή συγκαλείται μετά από απόφαση της ΔΕ της ΕΕΧ. Στην περίπτωση αυτή η ημερήσια διάταξη

υποχρεωτικά περιλαμβάνει ως πρόσθετο θέμα την απαλλαγή από τα καθήκοντα ολόκληρου του ΔΣ ή όσων μελών του παρεμπόδισαν τη σύγκληση της ΓΣ.

Άρθρο 14

Η πρόσκληση για τη ΓΣ, στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν, ο τόπος, η ημέρα και η ώρα σύγκλησης, δημοσιεύεται στα Χημικά Χρονικά (εφόσον είναι δυνατό), αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΕΧ και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα μέλη του ΕΤ και της ΔΕ της ΕΕΧ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη σύγκληση.

Άρθρο 15

Στη ΓΣ τα μέλη παρευρίσκονται μόνο αυτοπροσώπως.

Άρθρο 16

Σε κάθε ΓΣ κατατίθεται το αρχείο του ΕΤ, στο οποίο αναγράφονται τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, υπογράφουν οι προσερχόμενοι και ελέγχεται η απαρτία.

Η Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.  Αν  δεν  επιτευχθεί  απαρτία  στην  πρώτη  Συνέλευση  συγκαλείται δεύτερη μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ημερών με τα ίδια ακριβώς θέματα, η οποία θεωρείται  ότι  έχει απαρτία  εφόσον παρίσταται το 1/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών. Αν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, συγκαλείται και τρίτη Συνέλευση και πάλι μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ημερών, η οποία θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν το πλήθος των παριστάμενων ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών υπερβαίνει το διπλάσιο του πλήθους των μελών του ΔΣ του ΕΤ.  Αν  και  πάλι  δεν  επιτευχθεί  απαρτία, συγκαλείται μετά από ένα μήνα νέα Συνέλευση που θεωρείται πρώτη.

Άρθρο 17

Η απαρτία προκύπτει από το αρχείο των μελών και θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της Συνέλευσης εφ’ όσον δεν υποβληθούν ενστάσεις.

Άρθρο 18

Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει ακόμη και κατά την ημέρα της ΓΣ ή των αρχαιρεσιών και πριν τη λήξη αυτών. Οι υποψήφιοι για το ΔΣ ενός ΕΤ οφείλουν να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι μέχρι τη λήξη της υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Άρθρο 19

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της ΓΣ μπορεί να προστεθεί κάθε άλλο θέμα που προτείνεται από το 1/4 τουλάχιστον των παριστάμενων ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Η Ημερήσια Διάταξη εγκρίνεται από τη ΓΣ.

Άρθρο 20

Οι  αποφάσεις  λαμβάνονται  με  απλή  πλειοψηφία  των  παρόντων  μελών.  Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται σύντομη επιχειρηματολογία και ακολουθεί νέα ψηφοφορία.

Σε  περίπτωση  και  δεύτερης  ισοψηφίας  υπερισχύει  η  ψήφος  του  Προέδρου  της

Συνέλευσης.

Έγκυρες αποφάσεις είναι όλες εκείνες που λαμβάνονται με ανάταση της χειρός ή ψηφοφορία και ποτέ δια βοής.

Κάθε  ψηφοφορία  που  αφορά  εκλογές  ή  ανάκληση  διοικητικού  συμβουλίου,  και θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, είναι μυστική.

Μυστική ψηφοφορία γίνεται και όταν το ζητήσει το 1/4 τουλάχιστον των παριστάμενων ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Άρθρο 21

Σε περίπτωση που η ΓΣ ή η ΔΕ της ΕΕΧ ανακαλέσει το ΔΣ του ΕΤ, διενεργούνται εκλογές μέσα σε εξήντα (60) ημέρες για την ανάδειξη νέου ΔΣ.

Την ημέρα της ανάκλησης του ΔΣ, η ΓΣ μπορεί να διακόψει τις εργασίες της, ορίζοντας ημερομηνία συνέχισης των εργασιών της για την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Άρθρο 22

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (αρ. Ψηφισάντων μέχρι 20 άτομα), επτά (αρ. Ψηφισάντων 21-30 άτομα), εννέα (αρ. Ψηφισάντων 31-40 άτομα) ή έντεκα μέλη (αρ. Ψηφισάντων πάνω από 41 άτομα).  

Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται κάθε τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία των τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Το ΔΣ που εκλέγεται, συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο πλειοψηφών σύμβουλος.

Τα μέλη του ΔΣ εκλέγουν μεταξύ τους, με μυστική ψηφοφορία, το Προεδρείο του ΕΤ, ήτοι τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα και τον Ταμία.

Το ΔΣ, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων, αναλαμβάνει καθήκοντα, αφού προηγηθεί σχετική παράδοση από το προηγούμενο ΔΣ.

Το απερχόμενο ΔΣ παραδίδει στο νέο ΔΣ τα βιβλία, το αρχείο και κάθε περιουσιακό στοιχείο του ΕΤ. Για την παράδοση και την παραλαβή συντάσσεται πρακτικό που καταχωρείται σε βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του ΕΤ και πρωτοκολλείται στη Γραμματεία της ΚΥ της ΕΕΧ. Αντίγραφο του πρακτικού δικαιούται να λάβει ο Πρόεδρος του απερχομένου ΔΣ και ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΔΕ της ΕΕΧ.

Σε περίπτωση που το απερχόμενο ΔΣ δεν παραδίδει σύμφωνα με τα παραπάνω, το νέο ΔΣ παραλαμβάνει με απογραφή που κάνει το ίδιο.

Η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής γίνεται παρουσία του Α’ Αντιπροέδρου της ΔΕ της ΕΕΧ ή άλλου εξουσιοδοτημένου μέλους της ΔΕ σε περίπτωση κωλύματος του Α΄ Αντιπροέδρου.

Άρθρο 23

Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, έκτακτα δε όσες φορές υπάρχει ανάγκη, με πρόσκληση του Προέδρου.

Οι συνεδριάσεις του ΔΣ έχουν απαρτία όταν είναι παρούσα η απλή πλειοψηφία των μελών του ΔΣ.

Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ γίνεται, επίσης όταν τούτο ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους το 1/3 τουλάχιστον των μελών του. Ο Πρόεδρος στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να συγκαλέσει το ΔΣ μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα ημερήσιας διάταξης τα θέματα που αναγράφονται στην αίτηση. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το ΔΣ, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία των μελών που ζήτησαν την έκτακτη σύγκλησή του και συνεδριάζει κανονικά  εφόσον  εξασφαλίζει  την  παραπάνω  απαρτία.  Στη  συνεδρίαση  αυτή προεδρεύει ο        Ά Αντιπρόεδρος της ΕΕΧ.

Το ΔΣ μπορεί εκ των προτέρων να ορίζει την ημέρα και την ώρα των τακτικών του συνεδριάσεων. Για έκτακτες συνεδριάσεις τα μέλη ειδοποιούνται από τον Πρόεδρο τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνεδρίαση.

Άρθρο 24

Το ΔΣ διοικεί υπεύθυνα το ΕΤ, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας, διαχειρίζεται την περιουσία του ΕΤ, λογοδοτεί για τη διαχείριση στη ΔΕ της ΕΕΧ, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων, αποφασίζει τη σύγκληση της ΓΣ, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεών του, συγκροτεί επιτροπές μελέτης και προώθησης θεμάτων σχετικών με το αντικείμενό του.

Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του ΔΣ ή συνολικά από έξι συνεδριάσεις του ΔΣ εντός του χρόνου της θητείας του, παύεται από μέλος της Διοίκησης και αντικαθίσταται άμεσα. Η αντικατάσταση μέλους του ΔΣ γίνεται με βάση τη σειρά τους στον πίνακα κατάταξης επιλαχόντων του αντίστοιχου ψηφοδελτίου.

Στις συνεδριάσεις του ΔΣ μπορούν να παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα μέλη του ΕΤ και να παίρνουν το λόγο μετά από απόφαση του ΔΣ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ΔΣ μπορεί να πραγματοποιήσει μυστικά τη συνεδρίασή του. Οι αποφάσεις του ΔΣ παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται σύντομη επιχειρηματολογία και ακολουθεί δεύτερη ψηφοφορία. Σε περίπτωση και δεύτερης ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου υπολογίζεται διπλή.

Άρθρο 25

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  διευθύνει  τη  συζήτηση  στις  συνεδριάσεις.  Υπογράφει  τα έγγραφα  με  τον  Γεν.  Γραμματέα  και συνεργάζεται  με  τον  Ταμία  για  οικονομικά θέματα.

Άρθρο 26

Τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του ΕΤ.

Άρθρο 27

Ο Γεν. Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του ΕΤ, τηρεί τα βιβλία, εκτός από τα διαχειριστικά, και υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, τα έγγραφα.  Η αλληλογραφία του ΕΤ τίθεται υπ’ όψιν του Α’ Αντιπροέδρου της ΕΕΧ.

Άρθρο 28

Ο Ταμίας φροντίζει για τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του ΕΤ.

Ο Ταμίας καταρτίζει τον απολογισμό και προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε έτους και υποβάλει αυτούς για έγκριση στο ΔΣ και κύρωση στη Γεν. Συνέλευση.

Η διαχείριση των οικονομικών του ΕΤ γίνεται μέσω του κεντρικού λογιστηρίου και των λογαριασμών της ΕΕΧ, μετά από συνεννόηση με τον Ταμία της ΕΕΧ.

Άρθρο 29

Δεν επιτρέπεται μέλος του ΕΤ να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του περισσότερες της μιας από τις ιδιότητες του Προέδρου, Γ. Γραμματέα και Ταμία.

Άρθρο 30

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, και ο Ταμίας ανακαλούνται οποτεδήποτε και εκλέγονται άλλοι αντ’ αυτών. Η απόφαση για ανάκλησή τους παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της ΓΣ.

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 31

Για  τη  διενέργεια  εκλογών  που  αφορούν  την  ανάδειξη  ΔΣ του ΕΤ,  εκλέγεται  τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από την ΓΣ.

Η  Εφορευτική  Επιτροπή  διενεργεί  τις  αρχαιρεσίες,  φροντίζει  για  την  ομαλή διεξαγωγή τους, τηρεί τα πρακτικά των αποφάσεων που παίρνει, αποφαίνεται για τυχόν ενστάσεις ή αμφισβητήσεις που προβάλλονται, συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών, που υπογράφεται από τα μέλη της, επισυνάπτει δε ονομαστικό κατάλογο των μελών που ψήφισαν και τα παραδίδει μαζί με τα ψηφοδέλτια στο νέο ΔΣ. Το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής πρωτοκολλείται στη Γραμματεία της ΚΥ της ΕΕΧ.

Αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής δίνεται από τη Γραμματεία της ΕΕΧ, υποχρεωτικά, σε κάθε υποψήφιο που θα το ζητήσει, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 32

Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη ΔΣ, γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια με καθολική μυστική ψηφοφορία των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Η ψηφοφορία γίνεται σε ημέρα όπου υπάρχει διαθεσιμότητα - κατόπιν μέριμνας της Δ.Ε της Ε.Ε.Χ- για γραμματειακή υποστήριξη και δυνατότητα οικονομικής τακτοποίησης των μελών. Η ψηφοφορία γίνεται σε ομοιόμορφους φακέλους που μοιράζει η Εφορευτική Επιτροπή. Η ψηφοφορία διαρκεί μία ώρα και γίνεται μετά το τέλος της ΓΣ. Η διάρκεια της ψηφοφορίας παρατείνεται εφ’ όσον υπάρχουν μέλη που αναμένουν να ψηφίσουν, και κατόπιν απόφασης της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η προτίμηση εκδηλώνεται με σταυρούς δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων.

Ο αριθμός των σταυρών για το ΔΣ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις (3). Η συμμετοχή στην ψηφοφορία είναι αυτοπρόσωπη και αποδεικνύεται με επίδειξη επίσημου εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία προς την Εφορευτική Επιτροπή η οποία και την ελέγχει με τη βοήθεια του μητρώου μελών του ΕΤ.

Η εκλογική διαδικασία λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα, εκτός από την ΚΥ, και στις έδρες των περιφερειακών τμημάτων της ΕΕΧ με ευθύνη του Προεδρείου του κάθε περιφερειακού τμήματος. Τα ψηφοδέλτια αποστέλλονται στα περιφερειακά τμήματα πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών. Ως Εφορευτική Επιτροπή λειτουργεί το Προεδρείο του Περιφερειακού Τμήματος. Με το τέλος της διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό, πρωτοκολλείται ως εξερχόμενο έγγραφο και αποστέλλεται στην ΚΥ της ΕΕΧ, όπου και πρωτοκολλείται ως εισερχόμενο. Τα αποτελέσματα αθροίζονται σε αυτά της ΚΥ.

Άρθρο 33

Οι υποψηφιότητες ανακοινώνονται πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας. Το μητρώο των μελών κλείνει δέκα (10) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες σε συνεδρίαση του ΔΣ όπου ελέγχονται οι τελευταίες εγγραφές, και δεν γίνονται πλέον δεκτές νέες εγγραφές.

Άρθρο 34

Εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των οργάνων του ΕΤ είναι η απλή αναλογική.

Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

Οι επιλαχόντες αποτελούν τους αναπληρωματικούς.

Άρθρο 35

Η διαλογή γίνεται αμέσως μετά το τέλος των αρχαιρεσιών. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των εκλογών στην Κ.Υ. πρέπει να παρίσταται ο Α’ Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. της ΕΕΧ ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος της Δ.Ε. της ΕΕΧ.

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών δημοσιεύονται στα ”Χημικά Χρονικά” και αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη της ΕΕΧ.

Άρθρο 36

Σε περίπτωση διάλυσης ΕΤ τα περιουσιακά του στοιχεία και τα αρχεία του παραδίδονται στη ΔΕ της ΕΕΧ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας υπενθυμίζουμε τις Γενικές Συνελεύσεις των Επιστημονικών Τμημάτων της ΕΕΧ Γενική Συνέλευση Επιστημονικού Τμήματος Χρωμάτων, Βερνικιών και Μελανιών Γενική Συνέλευση Επιστημονικού Τμήματος Παιδείας και Χημικής Εκπαίδευσης Γενική Συνέλευση Επιστημονικού Τμήματος Ιστορίας της Χημείας
Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Ιούλιος 2018 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31