ΕΕΧ 18/5/2015

Διοικούσα Επιτροπή

Αποφασίζεται η συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΕΧ απο 9/1/2019έως 31/12/2021ως εξής :

Πρόεδρος
Α΄Αντιπρόεδρος
Β΄Αντιπρόεδρος
Γεν.Γραμματέας
Ειδ.Γραμματέας
Ταμίας

Αθανάσιος Παπαδόπουλος
Αναστάσιος Κορίλλης
Ιωάννης Κατσογιάννης
Ιωάννης Σιταράς
Ιωάννης Βαφειάδης
Παναγιώτης Πάντος

Μέλη:

Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Βασίλης Κουλός
Φώτης Μακρυπούλιας
Βασίλειος Γκανάτσιος
Σεραφείμ Παππάς


Σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ 7η /2η Δ.Ε/ 24.01.2019 οι αρμοδιότητες, πέραν αυτών που ορίζονται στο νόμο λειτουργίας της ΕΕΧ κατανέμονται ως ακολούθως :

Οργάνωση Συνόδων ΣτΑ:ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Επαγγελματικά Θέματα, Επιμόρφωση, Επαγγελματική Κατάρτιση, Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία: ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Φ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ: ΝΕΚΤ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ - ΣΕΡ. ΠΑΠΑΣ

Κλαδικοί Σύλλογοι: ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ι. ΣΙΤΑΡΑΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ: Φ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ – ΝΕΚΤ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Σχέσεις με φοιτητές και νέους συναδέλφους: ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: ΒΑΣ. ΚΟΥΛΟΣ

Διεθνείς Σχέσεις: ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ι. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ: Ι. ΣΙΤΑΡΑΣ -Π. ΠΑΝΤΟΣ- ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Συνέδρια – Συμπόσια: ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: Β. ΚΟΥΛΟΣ

Μ.Μ.Ε. και Δημοσίων Σχέσεων: ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: Π. ΠΑΝΤΟΣ

Β΄/βάθμια Εκπαίδευση: ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΡΙΛΛΗΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Γ΄/βάθμια Εκπαίδευση και Έρευνα:ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: ΝΕΚΤ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Μηχανογράφηση – Μητρώο – Ιστοσελίδα: ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΝΕΚΤ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ:Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-Ι. ΣΙΤΑΡΑΣ- Φ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ- Ι. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Ομάδες Εργασίας της ΣτΑ: ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Φ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: Ι. ΣΙΤΑΡΑΣ

Συμβούλιο Εκπαίδευσης: ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ι. ΣΙΤΑΡΑΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Όλα τα μέλη της Δ.Ε. συμμετέχουν ως Αναπληρωματικά σε κάποιον από τους ανωτέρω Τομείς.


Σύμφωνα με το νόμο λειτουργίας της ΕΕΧ:
1. Η Δ.Ε. είναι το ανώτατο εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο της ΕΕΧ που υλοποιεί την πολιτική που χαράσσει η ΣτΑ, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις της λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο. Αποτελείται από τα εξής μέλη:
- Τον Πρόεδρο,
- Τους δύο Αντιπροέδρους (Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο),
- Το Γενικό Γραμματέα,
- Τον Ειδικό Γραμματέα,
- Τον Ταμία και,
- Πέντε Συμβούλους.

2. Η Δ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στη ΣτΑ το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και τον προϋπολογισμό,
β) Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στη ΣτΑ τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό δράσης της ΕΕΧ,
γ) Εκτελεί το εγκεκριμένο πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό και ενημερώνει τη ΣτΑ σε κάθε τακτική Συνοδό της για τις δραστηριότητες της πάνω σε σοβαρά προβλήματα,
δ) Διαχειρίζεται την περιουσία της ΕΕΧ,
ε) Συγκροτεί συμβούλια, επιτροπές, υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας για την επεξεργασία και τη διατύπωση προτάσεων επί διαφόρων θεμάτων,
στ) Συντονίζει και εποπτεύει τη δραστηριότητα της ΕΕΧ,
ζ) Προσλαμβάνει και απολύει το αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία της ΕΕΧ προσωπικό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις,
η) Εισηγείται στη ΣτΑ για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
θ) Ορίζει τους εκπροσώπους της ΕΕΧ σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ή οποιονδήποτε άλλων φορέων, εκτός αν την αρμοδιότητα αυτή ασκούν οι Δ.Ε.Π.Τ.
ι) Ορίζει τη Συντακτική Επιτροπή των Χημικών Χρονικών.
ια) Μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού.

3. Η Δ.Ε. εκλέγεται από τη ΣτΑ της ΕΕΧ, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό από τον Πρόεδρο της απερχόμενης Δ.Ε. σε πρώτη Σύνοδο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακήρυξη της εκλογής των μελών της.

4. Τα μέλη της Δ.Ε. εφόσον είναι υπάλληλοι ή μισθωτοί του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα δικαιούνται άδεια απουσίας μέχρι έξι (6) ημέρες το χρόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο χρόνος απουσίας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες της έννομες συνέπειες. Επίσης τα παραπάνω μέλη της Δ.Ε. δεν απολύονται ούτε μετατίθενται κατά τη διάρκεια ης θητείας τους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Νοέμβριος 2021 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30