ΕΕΧ 18/5/2015

Διοικούσα Επιτροπή

Αποφασίζεται η συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΕΧ απο 1/1/2022 έως 31/12/2024 ως εξής :

Πρόεδρος
Α΄Αντιπρόεδρος
Β΄Αντιπρόεδρος
Γεν.Γραμματέας
Ειδ.Γραμματέας
Ταμίας

Κατσογιάννης Ιωάννης
Κουλός Βασίλης
Θεοδωράκης Κωνσταντίνος
Σιταράς Ιωάννης
Βαφειάδης Ιωάννης
Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Μέλη:

Κορίλλης Αναστάσιος
Παναγόπουλος Βασίλειος
Παππάς Σεραφείμ

Ρασσιάς Γεράσιμος

Τριανταφυλλάκης Ανδρέας


Σύμφωνα με απόφαση της ΔΕ της ΕΕΧ οι αρμοδιότητες, πέραν αυτών που ορίζονται στο νόμο λειτουργίας της ΕΕΧ κατανέμονται ως ακολούθως :

Οργάνωση Συνόδων ΣτΑ:

Επαγγελματικά Θέματα, Επιμόρφωση, Επαγγελματική Κατάρτιση, Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία:

Κλαδικοί Σύλλογοι:

Σχέσεις με φοιτητές και νέους συναδέλφους:

Διεθνείς Σχέσεις:

Συνέδρια – Συμπόσια:

Μ.Μ.Ε. και Δημοσίων Σχέσεων:

Β΄/βάθμια Εκπαίδευση:

Γ΄/βάθμια Εκπαίδευση και Έρευνα:

Μηχανογράφηση – Μητρώο – Ιστοσελίδα:

Ομάδες Εργασίας της ΣτΑ:

Συμβούλιο Εκπαίδευσης:

Όλα τα μέλη της Δ.Ε. συμμετέχουν ως Αναπληρωματικά σε κάποιον από τους ανωτέρω Τομείς.


Σύμφωνα με το νόμο λειτουργίας της ΕΕΧ:
1. Η Δ.Ε. είναι το ανώτατο εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο της ΕΕΧ που υλοποιεί την πολιτική που χαράσσει η ΣτΑ, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις της λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο. Αποτελείται από τα εξής μέλη:
- Τον Πρόεδρο,
- Τους δύο Αντιπροέδρους (Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο),
- Το Γενικό Γραμματέα,
- Τον Ειδικό Γραμματέα,
- Τον Ταμία και,
- Πέντε Συμβούλους.

2. Η Δ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στη ΣτΑ το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και τον προϋπολογισμό,
β) Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στη ΣτΑ τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό δράσης της ΕΕΧ,
γ) Εκτελεί το εγκεκριμένο πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό και ενημερώνει τη ΣτΑ σε κάθε τακτική Συνοδό της για τις δραστηριότητες της πάνω σε σοβαρά προβλήματα,
δ) Διαχειρίζεται την περιουσία της ΕΕΧ,
ε) Συγκροτεί συμβούλια, επιτροπές, υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας για την επεξεργασία και τη διατύπωση προτάσεων επί διαφόρων θεμάτων,
στ) Συντονίζει και εποπτεύει τη δραστηριότητα της ΕΕΧ,
ζ) Προσλαμβάνει και απολύει το αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία της ΕΕΧ προσωπικό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις,
η) Εισηγείται στη ΣτΑ για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
θ) Ορίζει τους εκπροσώπους της ΕΕΧ σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ή οποιονδήποτε άλλων φορέων, εκτός αν την αρμοδιότητα αυτή ασκούν οι Δ.Ε.Π.Τ.
ι) Ορίζει τη Συντακτική Επιτροπή των Χημικών Χρονικών.
ια) Μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού.

3. Η Δ.Ε. εκλέγεται από τη ΣτΑ της ΕΕΧ, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό από τον Πρόεδρο της απερχόμενης Δ.Ε. σε πρώτη Σύνοδο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακήρυξη της εκλογής των μελών της.

4. Τα μέλη της Δ.Ε. εφόσον είναι υπάλληλοι ή μισθωτοί του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα δικαιούνται άδεια απουσίας μέχρι έξι (6) ημέρες το χρόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο χρόνος απουσίας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες της έννομες συνέπειες. Επίσης τα παραπάνω μέλη της Δ.Ε. δεν απολύονται ούτε μετατίθενται κατά τη διάρκεια ης θητείας τους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Ιούνιος 2024 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30