ΕΕΧ 18/5/2015

Θεσμικό Πλαίσιο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Α Θ Η Ν Α
25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1988
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ
177

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1804

Ένωση Ελλήνων Χημικών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :


Aρθρο 1
Επωνυμία και Έδρα

1. Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

2. Έδρα της Ε.Ε.Χ. ορίζεται η Αθήνα.


Aρθρο 2
Σκοπός και Αρμοδιότητες

1. Σκοπός της Ε.Ε.Χ. είναι η προαγωγή της επιστήμης της χημείας στη βιομηχανία, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στον έλεγχο, καθώς και η αξιοποίησή της για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

2. Η Ε.Ε.Χ. είναι σύμβουλος του κράτους και έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

α) Μελετά με δική της πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση ή αίτηση, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς φορείς, οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη χημεία και τις εφαρμογές της και διατυπώνει απόψεις για τη σχετική με τα θέματα αυτά νομοθεσία

β) Παρέχει κάθε δυνατή ενίσχυση για την εφαρμογή των επιστημονικών δεδομένων χημείας στην αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας.

γ) Γνωμοδοτεί, ύστερα από αίτηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Δημοσίου ή άλλων φορέων του δημοσίου τομέα ή συνδικαλιστικών οργανώσεων για οποιοδήποτε θέμα χημικού ελέγχου, χημικής έρευνας και τεχνολογίας, χημικής εκπαίδευσης και οργάνωσης των χημικών υπηρεσιών του κράτους.

δ) Συμβάλλει στην προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην εξασφάλιση υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας.

ε) Εκδίδει ενημερωτικά και επιστημονικά έντυπα και άλλες ειδικές εκδόσεις και μεριμνά για την ενημέρωση της κοινής γνώμης με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της, εκλαϊκεύοντας και βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.

στ) Μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς χημείας ή άλλους συναφείς οργανισμούς, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών και με άλλες επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση του σκοπού της.

ζ) Συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε θέματα της αρμοδιότητας της, δημιουργεί και εμπλουτίζει χημικές βιβλιοθήκες, κέντρα πληροφοριών και τεκμηρίωσης και φροντίζει για την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών και για την προαγωγή και προστασία του κύρους τους και την προβολή του κοινωνικού τους ρόλου.

η) Μεριμνά για την προστασία του χημικού επαγγέλματος και ιδίως για την προστασία των επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

θ) Μελετά νέες μορφές επαγγελματικής οργάνωσης και εργασίας των μελών της και ασκεί σε αυτά πειθαρχική εξουσία.

3. Η Ε.Ε.Χ. επιδιώκει:

α) την ανάπτυξη της επιστημονικής καθώς και της επαγγελματικής συνείδησης στα μέλη της,

β) την ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της.


Aρθρο 3
Μέλη

1. Τα μέλη της Ε.Ε.Χ. διακρίνονται σε τακτικά, ομότιμα και επίτιμα. Τακτικά και ομότιμα μέλη της Ε.Ε.Χ. μπορούν να γίνουν μόνο έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. Επίτιμα μέλη της Ε.Ε.Χ. μπορούν να γίνουν έλληνες και ξένοι υπήκοοι.

2. Ως τακτικά μέλη της Ε.Χ.Χ. εγγράφονται υποχρεωτικά μετά τη λήψη του πτυχίου τους όλοι οι πτυχιούχοι χημικών τμημάτων:

α) των σχολών θετικών επιστημών των ελληνικών πανεπιστημίων,

β) των ομοταγών ανωτάτων σχολών του εξωτερικού

γ) της παλιάς σχολής των φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Ως τακτικά μέλη της Ε.Ε.Χ. εγγράφονται επίσης υποχρεωτικά οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος χημικών τμημάτων σχολών θετικών επιστημών ελληνικών οι ομοταγών αλλοδαπών πανεπιστημίων, εφ' όσον ασκούν το επάγγελμα του χημικού.

4. Ομότιμα μέλη της Ε.Ε.Χ. γίνονται τα τακτικά μέλη της Ε.Ε.Χ. όταν παύσουν να ασκούν το επάγγελμα του χημικού, μετά τη καθ΄ οιονδήποτε τρόπο συνταξιοδότησή τους.

5. Επίτιμα μέλη της Ε.Ε.Χ. μπορεί να ανακηρυχθούν με απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ), που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της, χημικοί και μη που έχουν προσφέρει εξαιρετικές ή ειδικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών της Ε.Ε.Χ. ή έχουν διακριθεί στην επιστήμη της χημείας.

6. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη της Ε.Ε.Χ.:

α) όσοι έχουν τεθεί σε δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη,

β) όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.

7. Οι χημικοί μηχανικοί που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού είναι εγγεγραμμένοι στην Ε.Ε.Χ. εξακολουθούν να παραμένουν μέλη της, εκτός εάν ζητήσουν τη διαγραφή τους.


Aρθρο 4
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

1. Τα τακτικά μέλη της Ε.Ε.Χ. έχουν τα εξής δικαιώματα:

α) να ασκούν επάγγελμα ή δραστηριότητα χημικού,

β) να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα της Ε.Ε.Χ., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού,

γ) να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της Ε.Ε.Χ.,

δ) να παρίστανται στις συνεδριάσεις της ΣτΑ και αν δεν είναι μέλη της , χωρίς δικαίωμα λόγου ή ψήφου,

ε) να ζητούν από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.Χ. ενημέρωση για συγκεκριμένο θέμα που αφορά τις δραστηριότητες της.

2. Τα ομότιμα μέλη της Ε.Ε.Χ. έχουν τα δικαιώματα των περιπτώσεων β', γ' δ' και ε' της παραγράφου 1.

3. Τα επίτιμα μέλη της Ε.Ε.Χ. έχουν τα δικαιώματα των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 1.

4. Όλα τα μέλη της Ε.Ε.Χ. έχουν την υποχρέωση να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της.

5. Τα τακτικά μέλη της Ε.Ε.Χ. έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στις διάφορες δραστηριότητες της Ε.Ε.Χ., να τηρούν τους σχετικούς με την άσκηση του επαγγέλματος νόμους και κανονισμούς, να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των εκλεγμένων οργάνων της Ε.Ε.Χ., να εκτελούν τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους, να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις εισφορές τους και να εκπληρώνουν κάθε άλλη οικονομική υποχρέωσή τους προς την Ε.Ε.Χ.


Aρθρο 5
Δελτίο ταυτότητας χημικού

1. Το επάγγελμα του χημικού μπορούν να ασκούν μόνο τα τακτικά μέλη της Ε.Ε.Χ. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποδεικνύεται με δελτίο ταυτότητας που χορηγείται υποχρεωτικά από την Ε.Ε.Χ. κάθε τρία χρόνια. Ο χημικός που έχει παύσει να είναι τακτικό μέλος της Ε.Ε.Χ. οφείλει μέσα σε ένα μήνα να επιστρέψει το δελτίο ταυτότητάς του στην Ε.Ε.Χ. Μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση αυτού του νόμου η Ε.Ε.Χ. οφείλει να εφοδιάσει τα τακτικά μέλη της με δελτίο ταυτότητας. Η ταυτότητα του τακτικού μέλους της Ε.Ε.Χ. αποτελεί απόδειξη ότι το μέλος έχει τα νόμιμα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος του χημικού.

2. Ο χημικός χρησιμοποιεί σφραγίδα στην οποία υποχρεωτικά αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του, η ακριβής διεύθυνσή του και ο αριθμός μητρώου εγγραφής του στην Ε.Ε.Χ.


Aρθρο 6
Οργάνωση

1. Υπηρεσίες της Ε.Ε.Χ. είναι η κεντρική και τα περιφερειακά τμήματα.

2. Τα περιφερειακά τμήματα ασκούν τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τους σκοπούς της Ε.Ε.Χ. για κάθε θέμα που έχει σχέση με την περιφέρειά τους και ιδίως :

α) προωθούν την πολιτική της Ε.Ε.Χ. στην περιφέρεια τους.

β) συμβάλλουν στη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής της Ε.Ε.Χ. σε γενικά θέματα και μεταφέρουν τις απόψεις της περιφέρειας στα κεντρικά όργανα.

γ) ασχολούνται με τα ειδικά προβλήματα της περιφέρειάς τους.

3. Τα περιφερειακά τμήματα διαρθρώνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η κατά τόπο αρμοδιότητά τους να ανταποκρίνεται στις γεωγραφικές συνθήκες, στη διοικητική διαίρεση και στην κατανομή του χημικού δυναμικού της χώρας.

4. Η ίδρυση, κατάργηση ή αναδιάρθρωση των περιφερειακών τμημάτων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ύστερα από γνώμη της ΣτΑ. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την έδρα, τις αρμοδιότητες, τα προσωρινά όργανα μέχρι τις πρώτες εκλογές και γενικά την οργάνωση και λειτουργία των περιφερειακών τμημάτων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

5. Μέλη των περιφερειακών τμημάτων εγγράφονται υποχρεωτικά όσα μέλη της Ε.Ε.Χ. έχουν μόνιμη κατοικία ή επαγγελματική έδρα στην περιφέρειά τους. Η εγγραφή σε περισσότερα από ένα τμήματα απαγορεύεται.


Aρθρο 7
Όργανα

1. Όργανα της Ε.Ε.Χ. είναι τα κεντρικά όργανα διοίκησης, τα περιφερειακά όργανα διοίκησης και τα πειθαρχικά συμβούλια.

2. τα κεντρικά όργανα διοίκησης της Ε.Ε.Χ. είναι τα εξής :

α) η Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ),

β) η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.),

γ) η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

3. Τα περιφερειακά όργανα της Ε.Ε.Χ. είναι τα εξής :

α) η Συνέλευση Περιφερειακού Τμήματος (Σ.Π.Τ.),

β) η Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος (Δ.Ε.Π.Τ.),

γ) η Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.)

4. Για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου στα μέλη της Ε.Ε.Χ. συνιστώνται στην έδρα της τα εξής πειθαρχικά συμβούλια :

α) το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο,

β) το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.


Aρθρο 8
Συνέλευση των Αντιπροσώπων

1. Η ΣτΑ αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ε.Ε.Χ., που είναι αντιπροσωπευτικό όλων των μελών της. Αποτελείται από 60 αιρετά μέλη και έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α) χαράσσει τη γενική πολιτική της Ε.Ε.Χ. στα πλαίσια της οποίας οφείλουν να δρουν τα όργανά της,

β) εκλέγει τα μέλη της Δ.Ε.,

γ) ανακαλεί, εφ' όσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, τα μέλη της Δ.Ε. και της Δ.Ε.Π.Τ.,

δ) εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό της επιστημονικής και λοιπής δραστηριότητας της Ε.Ε.Χ.

ε) ελέγχει και ψηφίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων μετά από αναλυτική πρόταση της Δ.Ε.

στ) ελέγχει και εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του έτους που έληξε,

ζ) ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη,

η) λαμβάνει απόφαση για κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται σ' αυτήν από τη Δ.Ε. ή ύστερα από έγγραφη αίτηση ενός πέμπτου τουλάχιστον των μελών της ΣτΑ, το οποίο υποχρεωτικά περιλαμβάνεται σε ημερήσια διάταξη θεμάτων,

θ) αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο.

2. Η ΣτΑ της Ε.Ε.Χ. συγκαλείται από τον πρόεδρο της απερχόμενης Δ.Ε. σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ανακήρυξη των μελών της. Κατά τη συνεδρίαση η ΣτΑ εκλέγει από τα μέλη της τη Δ.Ε. της Ε.Ε.Χ.

3. Η ΣτΑ συγκαλείται από τη Δ.Ε. Συνέρχεται σε τακτική σύνοδο δύο φορές το χρόνο και σε έκτακτη όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο τουλάχιστον των μελών της για ορισμένο θέμα ή το αποφασίζει η Δ.Ε. Όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο των μελών, η σύγκληση πρέπει να γίνει μέσα σε είκοσι μέρες από τη υποβολή του σχετικού αιτήματος.

4. Η ΣτΑ βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται χωρίς νέα πρόσκληση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο, οπότε αρκεί για την απαρτία το
ένα τέταρτο των μελών της.

5. Στις συνεδριάσεις της ΣτΑ μπορούν να παρίστανται και να λαμβάνουν το λόγο οι πρόεδροι των Δ.Ε.Π.Τ. ή οι οριζόμενοι από τη Δ.Ε.Π.Τ. εκπρόσωποι των περιφερειακών τμημάτων χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η ΣτΑ μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της υπαλλήλους της Ε.Ε.Χ. για να δώσουν πληροφορίες, καθώς επίσης και άλλα πρόσωπα για να ακούσει τη γνώμη τους.

6. Μέλη της ΣτΑ που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς του ψηφοδελτίου με το οποίο εκλέχτηκαν. η αντικατάσταση γίνεται με απόφαση της ΣτΑ.

7. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας είναι δυνατό να ανακαθορισθεί ο αριθμός των εκλεγόμενων αιρετών μελών, μετά σύμφωνη γνώμη της Δ.Ε. λαμβανόμενων υπόψη και των χωροταξικών ιδιαιτεροτήτων.


Aρθρο 9
Διοικούσα Επιτροπή

1. Η Δ.Ε. είναι το ανώτατο εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο της Ε.Ε.Χ. που υλοποιεί την πολιτική που χαράσσει η ΣτΑ, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις της και λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο. Αποτελείται από τα εξής μέλη : τον πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους (Α' και Β' αντιπρόεδρο), το γενικό γραμματέα, τον ειδικό γραμματέα, τον ταμία και πέντε συμβούλου.

2. Η Δ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α) καταρτίζει και προτείνει στη ΣτΑ για έγκριση τα ετήσια προγράμματα επιστημονικής δραστηριότητας και τον προϋπολογισμό,

β) καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στη ΣτΑ τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό δράσης της Ε.Ε.Χ. για το χρόνο που πέρασε,

γ) εκτελεί το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό και ενημερώνει τη ΣτΑ σε κάθε τακτική συνεδρίασή της για τη δραστηριότητα της Δ.Ε. πάνω σε σοβαρά θέματα,

δ) διαχειρίζεται τη περιουσία της Ε.Ε.Χ.,

ε) συγκροτεί συμβούλια, επιτροπές, υποεπιτροπές και ομάδες για την επεξεργασία διαφόρων θεμάτων,

στ) συντονίζει και εποπτεύει τη δραστηριότητα της Ε.Ε.Χ.

ζ) προσλαμβάνει και απολύει το αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία της Ε.Ε.Χ. προσωπικό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις,

η) εισηγείται στη ΣτΑ για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

θ) ορίζει τους εκπροσώπους της Ε.Ε.Χ. σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε άλλων φορέων, εκτός αν την αρμοδιότητα αυτή ασκούν οι Δ.Ε.Π.Τ.

ι) μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του χημικού.

3. Η Δ.Ε. συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου της τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο των μελών της και βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο πρόεδρος ή ο Α' ή ο Β' αντιπρόεδρος και, αν αυτοί απουσιάζουν, ο πρεσβύτερος των συμβούλων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
προεδρεύοντος.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, αποποίησης, θανάτου, ανάκλησης ή έκπτωσης μέλους της Δ.Ε., τούτο αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο αναπληρωματικό του ιδίου ψηφοδελτίου. Μέλος της Δ.Ε. που απέχει αδικαιολόγητα από τα καθήκοντά του για τρεις μήνες ανακαλείται με απόφαση της ΣτΑ, ύστερα από πρόταση είτε της Δ.Ε. είτε του ενός τρίτου των μελών της ΣτΑ.

5. Εάν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχουν κενές θέσεις συμβούλων, η Δ.Ε. λειτουργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη της, εφ' όσον ο αριθμός τους δεν είναι μικρότερος από επτά. Διαφορετικά η ΣτΑ συνέρχεται σε δεκαπέντε μέρες για εκλογή νέας Δ.Ε. Μέχρι αυτή την εκλογή, η Δ.Ε. θεωρείται ότι έχει νόμιμη σύνθεση με τα υπόλοιπα μέλη της. Αν παραιτηθεί ολόκληρη η Δ.Ε. οφείλει να συγκαλέσει τη ΣτΑ, που συνέρχεται σε δεκαπέντε ημέρες για την εκλογή νέας Δ.Ε. Η Δ.Ε. εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της μέχρι την εκλογή νέας.

6. Η Δ.Ε. μπορεί να ανακληθεί κατά τη διάρκεια της θητείας της με απόφαση της ΣτΑ, ύστερα από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών της. Αίτηση για ανάκληση μπορεί να υποβληθεί μετά από την παρέλευση ενός έτους από την εκλογή ή την τυχόν απόρριψη προηγούμενης αίτησης. Η ανάκληση αποφασίζεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της ΣτΑ. Σε περίπτωση ανάκλησης εκλέγεται ταυτόχρονα νέα Δ.Ε. από την ίδια ΣτΑ.

7. Τουλάχιστό μία φορά κάθε έτος η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) υποχρεούται να συγκαλεί σε κοινή με αυτή σύσκεψη τους προέδρους των περιφερειακών τμημάτων. Τα πορίσματα των συσκέψεων αυτών λαμβάνονται υπόψη από τη Δ.Ε.


Aρθρο 10
Πρόεδρος της Ε.Ε.Χ.

1. Ο πρόεδρος της Δ.Ε. της Ε.Ε.Χ. έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α) καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη της,

β) εκπροσωπεί εξωδίκως και δικαστικώς την Ε.Ε.Χ. και μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπησή της για ορισμένη υπόθεση σε άλλο μέλος της Δ.Ε. ή σε υπαλλήλους ή δικηγόρους της Ε.Ε.Χ.,

γ) διοικεί τις υπηρεσίες της Ε.Ε.Χ. και κατευθύνει τις ενέργειες των οργάνων της μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τη Δ.Ε. και τη ΣτΑ,

δ) επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων της Δ.Ε.,

ε) εντέλλεται τις πληρωμές της Ε.Ε.Χ. και υπογράφει από κοινού με τον ταμία τα εντάλματα και άλλα σχετικά έγγραφα της Ε.Ε.Χ.,

στ) εκδίδει από κοινού με το γενικό γραμματέα πιστοποιητικά ή άλλα βεβαιωτικά έγγραφα.

2. Ο πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητές του σε άλλο μέλος της Δ.Ε. ή υπάλληλο της Ε.Ε.Χ. με απόφαση της Δ.Ε. που εγκρίνεται από τη ΣτΑ καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα των άλλων μελών της Δ.Ε.

3. Τον πρόεδρο, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει κατά σειρά ο Α' ή ο Β' αντιπρόεδρος.

4. Σχετικά με τις άδειες των μελών της διοίκησης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 1264/1982.


Aρθρο 11
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

1. Η Ε.Ε. αποτελείται από πέντε μέλη που δεν μπορεί να είναι συγχρόνως μέλη της Δ.Ε. ή της Δ.Ε.Π.Τ.

2. Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική διαχείριση της κεντρικής υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ανακοινώνονται στις τακτικές συνόδους της ΣτΑ.

3. Η Δ.Ε. της Ε.Ε.Χ. και οι Δ.Ε.Π.Τ. έχουν υποχρέωση να παρέχουν κάθε πληροφορία και να υποβάλλουν κάθε στοιχείο που θα τους ζητηθεί από την Ε.Ε. για την πραγματοποίηση του ελέγχου.

4. Η Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.) αποτελείται από τρία (3) μέλη που δεν μπορεί να είναι συγχρόνως μέλη της Δ.Ε. ή της Δ.Ε.Π.Τ.

5. Η Τ.Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική διαχείριση του αντίστοιχου περιφερειακού τμήματος. Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανακοινώνονται στις τακτικές Συνελεύσεις του περιφερειακού Τμήματος και στις τακτικές συνόδους της ΣτΑ.


Aρθρο 12
Συνέλευση Περιφερειακού Τμήματος (Σ.Π.Τ.)

1. Η συνέλευση των μελών κάθε περιφερειακού τμήματος είναι το ανώτατο όργανο του περιφερειακού τμήματος για τα θέματα της περιφέρειας μέσα στη γενική πολιτική της Ε.Ε.Χ., όπως χαράσσεται στη ΣτΑ. Η Σ.Π.Τ. έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α) εκλέγει τα μέλη της Δ.Ε.Π.Τ. και της Τοπικής Ελεγκτικής Επιτροπής (Τ.Ε.Ε.),

β) ψηφίζει τον προϋπολογισμό του τμήματος μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού τηςΕ.Ε.Χ., τον προγραμματισμό και απολογισμό δραστηριότητας, καθώς και τον οικονομικό απολογισμό του περιφερειακού τμήματος κάθε έτος,

γ) εισηγείται στη ΣτΑ για τη χάραξη της γενικής πολιτικής της.

2. Στις συνεδριάσεις της συνέλευσης των περιφερειακών τμημάτων συμμετέχουν χωρίς ψήφο αλλά με δικαίωμα λόγου τα μέλη της ΣτΑ, που δεν είναι μέλη του περιφερειακού τμήματος.


Aρθρο 13
Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος (Δ.Ε.Π.Τ.)

1. Κάθε περιφερειακό τμήμα διοικείται από επταμελή (7) Δ.Ε. που αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα, τον ταμία και τρεις συμβούλους. Η Δ.Ε.Π.Τ. είναι το εκτελεστικό όργανο κάθε περιφερειακού τμήματος. Οι αρμοδιότητες της Δ.Ε.Π.Τ. είναι οι εξής:

α) φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΣτΑ και της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) στην περιφέρεια του τμήματος, ως και των αποφάσεων της Συνέλευσης του Περιφερειακού Τμήματος.

β) υποβάλλει κάθε έτος τον προϋπολογισμό του τμήματος, τον προγραμματισμό και απολογισμό δραστηριότητας, καθώς και τον οικονομικό απολογισμό του για έγκριση από τη ΣτΑ.

γ) μεριμνά για την προώθηση των τοπικών προβλημάτων ή των επαγγελματικών και επιστημονικών ζητημάτων τοπικού χαρακτήρα των μελών της.

2. Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Τ. :

α) συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη της και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

β) φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της Ε.Ε.Χ.,

γ)εκπροσωπεί την Ε.Ε.Χ. εξωδίκως και δικαστικώς, εφ' όσον πρόκειται για επίλυση τοπικών υποθέσεων ή επαγγελματικών και επιστημονικών ζητημάτων τοπικού χαρακτήρα,

δ) εντέλλεται από κοινού με τον ταμία τις πληρωμές,

ε) εκδίδει από κοινού με το γενικό γραμματέα τα σχετικά πιστοποιητικά ή άλλα βεβαιωτικά έγγραφα,

στ) υπογράφει μα το γραμματέα την αλληλογραφία του τμήματος και ζ) μπορεί να μεταβιβάζει σε άλλο μέλος της Δ.Ε.Π.Τ. ή υπάλληλο του περιφερειακού τμήματος οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες της παραγράφου αυτής. Αν ο πρόεδρος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Α' αντιπρόεδρο.

3. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθούν οι θέσεις συμβούλων, η Δ.Ε.Π.Τ. συγκροτείται νόμιμα από τα υπόλοιπα μέλη, εφ' όσον ο αριθμός τους δεν είναι μικρότερος από πέντε. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς επίσης και σε περίπτωση παραίτησης της Δ.Ε.Π.Τ., προκηρύσσονται εκλογές από τη Δ.Ε. στη συγκεκριμένη περιφέρεια για την ανάδειξη Δ.Ε.Π.Τ., μέσα σε δεκαπέντε ημέρες. Στο διάστημα αυτό, η παλαιά Δ.Ε.Π.Τ. εξακολουθεί να ασκεί προσωρινά τις αρμοδιότητές της.

4. α) Σε περίπτωση παραίτησης, αποποίησης, θανάτου, ανάκλησης ή έκπτωσης μέλους της Δ.Ε.Π.Τ., τούτο αντικαθίσταται από το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό του ιδίου ψηφοδελτίου. Μέλος της Δ.Ε.Π.Τ. που απέχει από τα καθήκοντά του για τρεις συνεχείς μήνες ανακαλείται με απόφαση της Σ.Π.Τ.

β) Η Δ.Ε.Π.Τ. μπορεί να ανακληθεί κατά τη διάρκεια της θητείας της με απόφαση της ΣτΑ, ύστερα από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον του ενός τρίτου
των μελών της Σ.Π.Τ. Αίτηση για ανάκληση μπορεί να υποβληθεί μετά την παρέλευση έτους από την εκλογή ή την τυχόν απόρριψη προηγούμενης αίτησης. Η ανάκληση αποφασίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της ΣτΑ. Σε περίπτωση ανάκλησης εκλέγεται νέα Δ.Ε.Π.Τ. από τη Σ.Π.Τ.


Aρθρο 14
Πειθαρχικά παραπτώματα

1. Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν :

α) η παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των μελών της Ε.Ε.Χ. που ορίζονται από το νόμο αυτόν ή κάθε άλλο νόμο ή τις νόμιμα εκδιδόμενες αποφάσεις της Ε.Ε.Χ.,

β) η ασυμβίβαστη προς την επιστημονική δεοντολογία διαγωγή και γ) η αποδεδειγμένη πλημμέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους.

2. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορεί να επιβληθούν στα μέλη της Ε.Ε.Χ. είναι :

α) επίπληξη,

β) πρόστιμο μέχρι το πεντηκονταπλάσιο της ετήσιας συνδρομής μέλους,

γ) προσωρινή διαγραφή από μέλος μέχρι έξι μήνες,

δ) προσωρινή ή διαρκής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι,

ε) οριστική διαγραφή. Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων, τα οποία, ενόψει των συνθηκών υπό τις οποίες διαπράττονται και του βαθμού υπαιτιότητας του διωκόμενου, μαρτυρούν ότι αυτός δεν έχει συνείδηση των βασικών του υποχρεώσεων ως χημικού επιστήμονα, μέλους της Ε.Ε.Χ.

3. Η πειθαρχική δίωξη μπορεί να ανασταλεί, εφ' όσον για την ίδια πράξη εκκρεμεί ποινική δίωξη.

4. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεσή τους, κάθε όμως πράξη πειθαρχικής διαδικασίας διακόπτει την παραγραφή. Ο χρόνος παραγραφής δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη από την τέλεση της πράξης, εκτός από την περίπτωση που έχει ανασταλεί η πειθαρχική δίωξη. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παραγραφής δε συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους, αφότου η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου κατέστη αμετάκλητη.


Aρθρο 15
Πειθαρχικά συμβούλια

1. Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο είναι πενταμελές και συγκροτείται από έναν πρωτοδίκη, ως πρόεδρο, που ορίζεται από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών, από τον πρόεδρο της Δ.Ε. της Ε.Ε.Χ. και από τρία αιρετά μέλη της Ε.Ε.Χ.

2. Το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο είναι επταμελές και συγκροτείται από έναν δικαστικό λειτουργό με βαθμό εφέτη, που προεδρεύει, και έξι αιρετά μέλη της Ε.Ε.Χ.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μετά γνώμης της Δ.Ε., καθορίζονται τα θέματα τα σχετικά με τη συγκρότηση, σύγκληση, απαρτία, λειτουργία και τις αρμοδιότητες των πειθαρχικών συμβουλίων, την αναπλήρωση των μελών τους, τη διαδικασία άσκησης της πειθαρχικής δίωξης και εκδίκασης των πειθαρχικών παραπτωμάτων ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων, την άσκηση έφεσης, την εκτέλεση των αποφάσεων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων και την εφαρμογή των διατάξεων αυτού και του προηγούμενου άρθρου.


Aρθρο 16
Εκλογή των αιρετών μελών της Ε.Ε.Χ.

1. Τα μέλη της ΣτΑ και της Ε.Ε. και τα αιρετά μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων εκλέγονται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία των μελών της Ε.Ε.Χ. την πρώτη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου κάθε τρίτου έτους σε ολόκληρη τη χώρα. Οι εκλογές μπορεί να αναβληθούν μέχρι πέντε μήνες, αν έχουν προκηρυχθεί βουλευτικές εκλογές ή συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι που καθιστούν αδύνατη ή δυσχερή τη διενέργεια των εκλογών κατά τον παραπάνω χρόνο. Η αναβολή των εκλογών, σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται ύστερα από πρόταση της ΣτΑ με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με την οποία ρυθμίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες. Για τη διενέργεια των εκλογών η επικράτεια αποτελεί μια ενιαία εκλογική περιφέρεια.

2. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος (Δ.Ε.Π.Τ.) και της Τοπικής Ελεγκτικής Επιτροπής (Τ.Ε.Ε.) εκλέγονται από τη Συνέλευση του περιφερειακού Τμήματος (Σ.Π.Τ.) με τοπικές εκλογές κάθε τρία έτη. Οι εκλογές για την ανάδειξη των Δ.Ε.Π.Τ. και των Τ.Ε.Ε. διενεργούνται την ίδια μέρα με τις εκλογές των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ), των Πειθαρχικών Συμβουλίων και της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε).

3. Τα μέλη της Δ.Ε. της Ε.Ε.Χ. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη ΣτΑ μεταξύ των μελών της κάθε τρία χρόνια.

4. Η εκλογή των αιρετών μελών των οργάνων της Ε.Ε.Χ. γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής κατά συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο, όπως αυτό περιγράφεται από την παρ. 8 του άρθρου 1 της απόφασης 1157/1985 (ΦΕΚ 125.Β/85) του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής οικονομίας. Οι εκλογές γίνονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) και από τις τοπικές εφορευτικές επιτροπές. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών
της Δ.Ε. διενεργούνται από την Κ.Ε.Ε.

5. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη των οργάνων της Ε.Ε.Χ. όσοι :

α) έχουν στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους,

β) έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη για αδικήματα όπως ορίζονται στο άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (π.δ. 611/1977 ΦΕΚ 198) και

γ) έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι κατά το άρθρο 15 παρ.2 περίπτ. δ.

6. Με απόφαση της ΣτΑ ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εκλογή των αιρετών μελών των οργάνων της Ε.Ε.Χ. και ιδίως η διαδικασία προκήρυξης των εκλογών και υποβολής υποψηφιοτήτων, τα ψηφοδέλτια, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, η συγκρότηση και λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Κ.Ε.Ε. και των τοπικών εφορευτικών επιτροπών, η διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών, η αντιπροσώπευση των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, η δυνατότητα και ο τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας με αλληλογραφία, η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων και η ανακήρυξη των επιτυχόντων, η διαδικασία εκλογής των μελών της Δ.Ε. και η αντικατάσταση ή αναπλήρωση μελών οργάνων της Ε.Ε.Χ., ο τρόπος κάλυψης των δαπανών της εκλογικής διαδικασίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια.


Aρθρο 17
Επιτροπές και ομάδες εργασίας

1. Στην Ε.Ε.Χ. μπορούν να συνιστώνται μόνιμες και έκτακτες επιτροπές, υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας για την επεξεργασία θεμάτων σχετικών με την εκπλήρωση των σκοπών της Ε.Ε.Χ. Με απόφαση της ΣτΑ μπορεί να λειτουργούν επιστημονικά τμήματα για τη μελέτη θεμάτων σχετικών με ειδικούς τομείς της χημικής επιστήμης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία αυτών των τμημάτων.

2. Οι μόνιμες επιτροπές της Ε.Ε.Χ. είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τα θέματα που παραπέμπονται σ' αυτές. Στις μόνιμες επιτροπές συμμετέχουν μέλη της ΣτΑ, καθώς και άλλα μέλη της Ε.Ε.Χ. όταν παρίσταται ανάγκη, συγκροτούνται έκτακτες επιτροπές για την εξέταση ειδικών θεμάτων ή ομάδες εργασίας για την εκτέλεση συγκεκριμένου κάθε φορά επιστημονικού έργου, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν εκτός από τα παραπάνω μέλη, και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων που δεν είναι μέλη της Ε.Ε.Χ. Το έργο των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας κατευθύνεται από τη συγγενέστερη ως προς το αντικείμενο μόνιμη επιτροπή ή απευθείας από τη Δ.Ε.

3. Στα περιφερειακά τμήματα της Ε.Ε.Χ. μπορεί να συγκροτούνται μόνιμες ή έκτακτες επιτροπές και ομάδες εργασίας για την εξέταση θεμάτων τοπικής σημασίας.

4. Ο αριθμός και το αντικείμενο των μονίμων επιτροπών καθορίζεται από τη ΣτΑ της Ε.Ε.Χ. ή τη συνέλευση του περιφερειακού τμήματος, κατά περίπτωση. Η σύσταση και η συγκρότηση των επιτροπών αυτών γίνεται με απόφαση της Δ.Ε. ή της Δ.Ε.Π.Τ.

5. Η σύσταση των εκτάκτων επιτροπών ή ομάδων εργασία γίνεται με αιτιολογημένες αποφάσεις της Δ.Ε. της Ε.Ε.Χ. ή της Δ.Ε.Π.Τ. κατά περίπτωση.

6. Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και των ομάδων εργασίας υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.Χ. και αποφασίζουν για τη δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων, όταν συντρέχει λόγος. Η λειτουργία των επιτροπών και ομάδων εργασίας ρυθμίζεται, κατά τα λοιπά, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 18.

7. Στον προϋπολογισμό της Ε.Ε.Χ. και των περιφερειακών τμημάτων προβλέπεται κάθε έτος ειδικό κονδύλιο για την κάλυψη των αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών των επιτροπών και ομάδων εργασίας.

8. Η αποζημίωση των μελών των συλλογικών οργάνων καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194).

9. Τα μέλη της ΣτΑ, εφ' όσον είναι υπάλληλοι ή μισθωτοί στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, δικαιούνται άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές μέχρι τρεις (3) ημέρες κάθε έτος για να μετέχουν στις συνόδους της ΣτΑ. Τα μέλη της Δ.Ε. και των Δ.Ε.Π.Τ., εφ' όσον είναι υπάλληλοι ή μισθωτοί στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, δικαιούνται άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) και τρεις (3) ημέρες αντίστοιχα, το χρόνο, για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο χρόνος απουσίας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις έννομες συνέπειες. Επίσης τα παραπάνω μέλη της Δ.Ε. και των Δ.Ε.Π.Τ. δεν απολύονται ούτε μετατίθενται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.


Aρθρο 18
Κανονισμοί

1. Με απόφαση της ΣτΑ ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της ΣτΑ, της συνέλευσης των περιφερειακών τμημάτων, της Δ.Ε. και των Δ.Ε.Π.Τ., των επιτροπών, υποεπιτροπών και ομάδων εργασίας καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια απαραίτητη για τη λειτουργία τους.

2. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ύστερα από γνώμη της ΣτΑ, καταρτίζεται ο οργανισμός της Ε.Ε.Χ., με το οποίο καθορίζονται η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της, συνιστώνται οι οργανικές θέσεις προσωπικού, καθορίζονται τα προσόντα διορισμού ή πρόσληψής του, καθώς επίσης και κάθε άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της.


Aρθρο 19
Πόροι - Προϋπολογισμός

1. Πόροι της Ε.Ε.Χ. είναι :

α) Τακτική ετήσια επιχορήγηση του κράτους, που αναγράφεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

β) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών και η ετήσια συνδρομή τους.

γ) Το δικαίωμα για την έκδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.

δ) Οι κρατήσεις σε αμοιβές που εισπράττονται από τα μέλη της για τη σύνταξη μελέτης ή πραγματογνωμοσύνης (εφ' όσον αυτές ανατίθενται από και για την Ε.Ε.Χ.) ή για τη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια ανωνύμων εταιρειών ή κάθε μορφής οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή για τη συμμετοχή σε κάθε μορφής επιτροπές, συμβούλια και ομάδες εργασίας, εφ' όσον έχουν οριστεί από την Ε.Ε.Χ.

ε) Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές μελών ή τρίτων, εισοδήματα από την περιουσία της, τα πρόστιμα, τα εκλογικά παράβολα και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

2. Τα ποσά των περιπτώσεων γ' και ε' και το ποσοστό της περίπτωσης δ' της προηγουμένης παραγράφου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΣτΑ, αφού ληφθεί υπόψη η αντίστοιχη εισφορά που ισχύει για τους χημικούς μηχανικούς στο Τ.Ε.Ε. Το ποσοστό της περίπτωσης δ' της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορεί να υπερβεί το πενήντα στα εκατό.

3. Ο προϋπολογισμός της Ε.Ε.Χ. εγκρίνεται, με την εισηγητική του έκθεση, ένα τουλάχιστο μήνα πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους από την ΣτΑ και στη συνέχεια από τους Υπουργούς Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Η έγκριση των υπουργών αφορά τη νομιμότητα των εγγράφων, εφ' όσον το σκέλος των εσόδων καλύπτεται και με επιχορηγήσεις του κράτους. Στην περίπτωση αυτή η έγκριση της σκοπιμότητας αφορά
τα ποσά των δαπανών που αντιστοιχούν αποκλειστικά στην επιχορήγηση του κράτους.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από γνώμη της Δ.Ε. της Ε.Ε.Χ., καθορίζεται ο τρόπος της είσπραξης των εσόδων της Ε.Ε.Χ. και της απόδοσής τους προς αυτήν, ως και ο τρόπος ελέγχου από όργανα της διοίκησης.


Aρθρο 20
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ., που υπάρχει κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, υποχρεούται μέσα σε 90 ημέρες από τη δημοσίευσή του να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με υποχρεωτικά θέματα και την εκλογή επταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) και τον καθορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών. Η Κ.Ε.Ε., σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ., παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τις εκλογικές διαδικασίες που προβλέπονται από
τον εσωτερικό κανονισμό της Ε.Ε.Χ. (ΦΕΚ 12/Β/1935), για τη διεξαγωγή εκλογής των μελών της ΣτΑ, των Πειθαρχικών Συμβουλίων και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι εκλογές πρέπει οπωσδήποτε να διεξαχθούν μέσα σε 150 ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. 2. Η ΣτΑ, που προέρχεται από τις εκλογές αυτές, προχωρεί στην ίδρυση των περιφερειακών τμημάτων, σύμφωνα με το νόμο αυτόν, τα οποία προβαίνουν στην εκλογή των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων (Δ.Ε.Π.Τ.) και των Τοπικών Ελεγκτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.). Η διαδικασία αυτή πρέπει να περατωθεί μέσα σε 12 μήνες από την εκλογή της ΣτΑ.

3. Η θητεία όλων των οργάνων, που εκλέγονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό λήγει το Νοέμβριο του 1991, οπότε και διεξάγονται ταυτόχρονα οι επόμενες εκλογές σύμφωνα με αυτόν το νόμο.

4. Καταργείται ο ν. 6129/1934 (ΦΕΚ 175), εκτός από τα άρθρα του 6 και 9 καθώς και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος.


Aρθρο 21

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.


 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩN
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΑΝΑΠΛ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 25 Αυγούστου 1988

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Ιούνιος 2024 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30