Κατάρτιση / Πιστοποίηση 5003030 2/7/2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών, παροχή διευκρινίσεων και ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειάς του διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Υπηρεσιών για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημονικών / Τεχνικών Στελεχών

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών, παροχή διευκρινίσεων και ορισμός νέαςημερομηνίας διενέργειάς του διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Υπηρεσιών για την Κατάρτιση καιΠιστοποίηση Επιστημονικών / Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και την ΠεριβαλλοντικήΔιαχείριση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Έχοντας υπόψη

1) Το ν.1804/1988 (Α’ 177) «Ένωση Ελλήνων Χημικών»
2) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει μετά την τροποποίηση τουαπό τους ν. 4605,4608,4609/2019 και ιδίως των άρθρων 27 και 109Α.
3) Την αρ. 1/2019 Διακήρυξη για την ανάθεση Σύμβασης Υπηρεσιών για την Κατάρτιση καιΠιστοποίηση Επιστημονικών / Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και τηνΠεριβαλλοντική Διαχείριση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 75452)
4) Την από 78η/9η /6.06.2019 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
5) Την από 26/6/2019 σχετική εισήγηση της Ομάδας Συστήματος Διαχειριστικής Ικανότητας / ΟμάδαςΔιαχείρισης Έργων
Και επειδή
Κρίνεται ότι το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται καλύτερα με την επαύξηση του ανταγωνισμού και τησυμμετοχή περισσότερων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, χωρίς να διαμφισβητηθεί το επίπεδοτων συμμετεχόντων όπως προβλέφθηκε με την υιοθέτηση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής στηνΠρόσκληση Υποβολής Προσφορών και με γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.Λόγω της πολυπλοκότητας και των απαιτήσεων στη σύνταξη των τεχνικών προσφορών τωνενδιαφερομένων οικονομικών φορέων ή ενώσεων αυτών και προς διασφάλιση του μέγιστου δυνατού αριθμού υποψηφίων προσφερόντων, κρίνεται εύλογη η χορήγηση παράτασης στην προθεσμία υποβολήςτων προσφορών.Θα πρέπει να παρασχεθεί διευκρίνιση στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την ορθήκατάρτιση των τεχνικών προσφορών τους και να προβλεφθεί η δυνατότητα όλοι οι ενδιαφερόμενοιοικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτισηπροσφορών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών έως την Τετάρτη 03.07.2019 και ώρα17.00 μ.μ. και την αλλαγή της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. Δ/ξης 1/2019, α/ασυστήματος 75452) για την Τρίτη, 09.07.2019 και ώρα 17.00 π.μ.Διευκρινίζουμε επιπλέον ότι σχετικά με το Κριτήριο Κ5 της Διακήρυξης,«Κ5: Περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων –Παρουσίαση των Σχημάτων Πιστοποίησης
Κρίνεται η ανάλυση της διαδικασίας πιστοποίησης και των Σχημάτων Πιστοποίησης καθώς και ησυμβατότητα τους με τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων του έργου. Κρίνεται η ικανοποίηση τωναπαιτήσεων της Αναλυτικής Περιγραφής του Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης, σύμφωνα με τοΠαράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης.»,οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς απαιτείται να παρουσιάσουν τα αναλυτικά στοιχεία των ΣχημάτωνΠιστοποίησης που διαθέτουν (ακριβής τίτλος, προς πιστοποίηση γνώσεις & δεξιότητες, ενότητες τιςεξεταστέας ύλης, Περιγραφή Εξεταστικής Διαδικασίας, ωριμότητα εφαρμογής τους) και τον βαθμό
ανταπόκρισης τους στις απαιτήσεις της Διακήρυξης / Παράρτημα Ι για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα /σχήματα πιστοποίησης:
1. Επιστημονικοί/Τεχνικοί Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
2. Επιστημονικοί / Τεχνικοί Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων.

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Ιανουάριος 2020 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31