Ανακοινώσεις 20/11/2017

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου

ΠΡΟΣ: ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ. Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΝ. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ. Ι. ΤΣΙΡΩΝΗ

Αθήνα 20-11-2017

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), είναι ΝΠΔΔ, θεσμοθετημένος Σύμβουλος του Κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης και εκπροσωπεί περίπου 15.000 Επιστήμονες -Χημικούς, πολλοί από τους οποίους εργάζονται σε τομείς της ευθύνης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Απευθυνόμαστε σε σας με αφορμή το σχέδιο ΥΑ για το «Καθορισμό εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και συγκεκριμένα:

Στην παράγραφο: στ. «Θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών»: αναφέρονται με σαφήνεια συμβουλές που αφορούν:

α) στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης

β) στην προστασία και ορθή διαχείριση υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων

γ) στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο την μείωση της ρύπανσης των υδάτων.

IV. Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:

α) Στις δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή.

β) Στη χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας.

γ) Στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες

VIII. Συμβουλές για την εφαρμογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Τα προαναφερόμενα θεματικά πεδία, αποτελούν πεδία εφαρμογής των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των επιστημόνων Χημικών, τα πτυχία των οποίων δεν περιλαμβάνονται στο Άρθρο 6: Προϋποθέσεις πιστοποίησης Γεωργικών Συμβούλων και Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνονται επιστήμονες τα πτυχία των οποίων ουδεμία σχέση έχουν με την κλιματική αλλαγή, τις προϋποθέσεις διαχείρισης φυσικών πόρων, λυμάτων και αποβλήτων και την εργασιακή ασφάλεια.

Παρακαλούμε, λαμβάνοντας υπόψη, τα θεματικά πεδία για την παροχή γεωργικών συμβουλών να εντάξετε στους επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν δραστηριότητες γεωργικού συμβούλου και τους αποφοίτους των Τμημάτων Χημείας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις, συνεργασία και κατάθεση των στοιχείων που πιστοποιούν το αίτημά μας.

Με εκτίμηση

Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ

Η Πρόεδρος Φιλλένια Σιδέρη

Η Γενική Γραμματέας Ευγενία Λαμπή

Ακολουθήστε μας