Ανακοινώσεις

Αθήνα 25 - 10 - 2017

Σχετικό: Υπόμνημα της Προέδρου της ΔΕ του ΠΤΘ της ΕΕΧ (8.6.2017)

Με το παραπάνω σχετικό κοινοποιήθηκαν στην Επιστημονική Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΕΕΧ έγγραφα (Εκθέσεις των αρμόδιων υπηρεσιών) και οι προβληματισμοί της ΔΕ του ΠΤΘ για μία σειρά θεμάτων που αφορούν στην έγκριση καύσης στερεών αποβλήτων από τη βιομηχανία ΑΓΕΤ.

Από τα έγγραφα προκύπτει ότι, με βάση την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (αρ. Πρωτ. 1844437/10.01.14) αδειοδοτήθηκε το εργοστάσιο ΑΓΕΤ στην Αγριά Βόλου για την καύση εναλλακτικών καυσίμων, σε μερική αντικατάσταση των χρησιμοποιούμενων συμβατικών στερεών καυσίμων (μίγμα άνθρακα-πετ κοκ και αγροτική βιομάζα). Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ ξεκίνησε το 2015 και μέχρι τις 21/3/2017 καταναλώθηκαν 11.020 τόννοι RDF, ενώ για το 2016, η εταιρία προμηθεύθηκε εναλλακτικά καύσιμα με κωδικούς ΕΚΑ 19.12.10 και ΕΚΑ 19.12.12 από δύο μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.

Επίσης, από τα έγγραφα προκύπτει ότι, κατά τον έλεγχο των εκπομπών από τη βιομηχανία παρατηρήθηκαν υπερβάσεις του ορίου για τον TOC που είναι 10 mg/Nm3 σύμφωνα με την Οδηγία 200/76/ΕΚ [1] και την Οδηγία 2010/75/ΕΕ που την αντικατέστησε [2]. Οι υπερβάσεις παρατηρήθηκαν με χρήση συμβατικού καυσίμου, ενώ δεν αναφέρονται μετρήσεις TOC σε συνθήκες συναποτέφρωσης.

Στις 24.02.2017 εκδόθηκε Απόφαση τροποποίησης της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τις εκπομπές TOC την οποία το όριο από 10 mg/Nm3 αυξήθηκε σε 40 mg/Nm3 με το αιτιολογικό ότι «οι εκπομπές TOC δεν προέρχονται από τη συναποτέφρωση αποβλήτων». Στα έγγραφα δεν φαίνεται τεκμηρίωση του παραπάνω αιτιολογικού.

Η άποψη του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ είναι η εξής:

Γενικά, σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν παραδείγματα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία, ώστε η τελευταία να διευκολύνεται με φθηνότερο καύσιμο, ενώ με τον τρόπο αυτό βρίσκεται μια ορθολογική λύση για τη διαχείριση κάποιων αποβλήτων, για τα οποία δεν υπάρχει κάποια καλύτερη και οικονομική λύση σωστής διαχείρισης. Το 2014 αδειοδοτήθηκαν δύο τσιμεντοβιομηχανίες, η ΤΙΤΑΝ στη Θεσσαλονίκη και η ΑΓΕΤ στον Βόλο.

Οι προβληματισμοί του ΠΤΘ είναι εύλογοι. Είναι προφανές ότι απαιτούνται συνεχείς και συστηματικοί έλεγχοι, ώστε να προληφθούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων. Ειδικότερα:

 1. Θα πρέπει να αποδειχθεί αν και κατά πόσο τα εναλλακτικά καύσιμα έχουν καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, έναντι του πετ κοκ που χρησιμοποιούνταν μέχρι πρότινος για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της τσιμεντοβιομηχανίας.
 2. Θα πρέπει να αποδειχθεί αν και κατά πόσο η συναποτέφρωση αυξάνει τις εκπομπές ρύπων όπως PAHs, PCBs, TOC, HCl, HF (οι εκθέσεις δείχνουν ότι αυτοί οι ρύποι έχουν μετρηθεί μόνο στις εκπομπές του συμβατικού καυσίμου).
 3. Να καθοριστεί το μέγιστο ποσοστό στο οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εναλλακτικά καύσιμα, χωρίς να αυξάνουν τις εκπομπές επικίνδυνων ρύπων πέρα από τα ισχύοντα νομοθετημένα όρια [1].
 4. Να καθοριστούν συγκεκριμένοι τύποι και σύσταση αποβλήτων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικά καύσιμα.
 5. Να διενεργούνται έλεγχοι των εκπομπών (δειγματοληψία και χημική ανάλυση) από ανεξάρτητους φορείς και όχι μόνο από τη βιομηχανία.
 6. Να συμμετέχει στο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) που συγκροτήθηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και εκπρόσωπος του ΠΤΘ για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των μετρήσεων που παρουσιάζει η εταιρία.
 7. Δεδομένης της μικρής απόστασης της τσιμεντοβιομηχανίας από την πόλη του Βόλο, να αποφασιστεί συστηματική παρακολούθηση των συγκεντρώσεων ορισμένων ρύπων (π.χ. PAHs, Αs, Cd, Ni) στην ατμόσφαιρα της πόλης. Παλαιότερη έρευνα του ΑΠΘ [3-5] έδειξε σημαντική συνεισφορά των εκπομπών της ΑΓΕΤ στα σωματίδια PM10 μέσα στην πόλη (~8,5% στο κέντρο, 14% στην Ν. Ιωνία και 22% στη Ν. Δημητριάδα).

Βιβλιογραφία

[1] ΟΔΗΓΙΑ 2000/75/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης Δεκεμβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 332/91.

[2] ΟΔΗΓΙΑ 2010/75/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (αναδιατύπωση), Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 334/17.

[3] Πρόγραμμα «Προσδιορισμός της συμβολής πηγών στην ατμοσφαιρική ρύπανση του Βόλου και σχεδιασμός ιεραρχημένης περιβαλλοντικής πολιτικής για την αναβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας», Τεχνική Έκθεση Ν.Α.Μ., 2008.

[4] Πρόγραμμα «Προσδιορισμός της συμβολής του λιμανιού στην ατμοσφαιρική ρύπανση του Δήμου Βόλου (συνοικία Παλαιών) από αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ10)», Τεχνική Έκθεση Ν.Α.Μ., 2008, Τεχνική Έκθεση Δήμος Βόλου, 2010

[5] Γρηγοράτος Θ., Αργυρόπουλος Γ., Νικολάου Κ., Κουμπαρέλος Γ., Σαμαρά Κ., 2012. Αιωρούμενα Σωματίδια PM10 στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου: Επίπεδα συγκεντρώσεων - Χημική σύσταση - Πηγές, 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, 8-10 Σεπτεμβρίου, Σκιάθος, Πρακτικά σελ. 8.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ

Η Πρόεδρος Φιλλένια Σιδέρη

Η Γενική Γραμματέας Ευγενία Λαμπή

ΠΡΟΣ: ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ. Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΝ. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ. Ι. ΤΣΙΡΩΝΗ

Αθήνα 20-11-2017

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), είναι ΝΠΔΔ, θεσμοθετημένος Σύμβουλος του Κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης και εκπροσωπεί περίπου 15.000 Επιστήμονες -Χημικούς, πολλοί από τους οποίους εργάζονται σε τομείς της ευθύνης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Απευθυνόμαστε σε σας με αφορμή το σχέδιο ΥΑ για το «Καθορισμό εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και συγκεκριμένα:

Στην παράγραφο: στ. «Θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών»: αναφέρονται με σαφήνεια συμβουλές που αφορούν:

α) στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης

β) στην προστασία και ορθή διαχείριση υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων

γ) στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο την μείωση της ρύπανσης των υδάτων.

IV. Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:

α) Στις δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή.

β) Στη χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας.

γ) Στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες

VIII. Συμβουλές για την εφαρμογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Τα προαναφερόμενα θεματικά πεδία, αποτελούν πεδία εφαρμογής των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των επιστημόνων Χημικών, τα πτυχία των οποίων δεν περιλαμβάνονται στο Άρθρο 6: Προϋποθέσεις πιστοποίησης Γεωργικών Συμβούλων και Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνονται επιστήμονες τα πτυχία των οποίων ουδεμία σχέση έχουν με την κλιματική αλλαγή, τις προϋποθέσεις διαχείρισης φυσικών πόρων, λυμάτων και αποβλήτων και την εργασιακή ασφάλεια.

Παρακαλούμε, λαμβάνοντας υπόψη, τα θεματικά πεδία για την παροχή γεωργικών συμβουλών να εντάξετε στους επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν δραστηριότητες γεωργικού συμβούλου και τους αποφοίτους των Τμημάτων Χημείας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις, συνεργασία και κατάθεση των στοιχείων που πιστοποιούν το αίτημά μας.

Με εκτίμηση

Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ

Η Πρόεδρος Φιλλένια Σιδέρη

Η Γενική Γραμματέας Ευγενία Λαμπή

Βιωματικές Επιμορφωτικές ΗμερίδεςΔιδακτικήςαπό την ΕΕΧ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την 2η ημερίδα, να στείλουν e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2017, με την ένδειξη: Ημερίδα Διδακτικής της Χημείας.


Επειδή ο αριθμός των συναδέλφων που μπορούν να παρακολουθήσουν κάθε ημερίδα είναι περιορισμένος, μέχρι 20, λόγω του βιωματικού χαρακτήρα τους, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τη σειρά δήλωσης. Οι 20 πρώτοι συνάδελφοι, οι οποίοι και θα επιλεγούν θα ενημερωθούν εγκαίρως με e-mail.

Πρόγραμμα συνημμένο

Με ανακρίβειες δεν καρποφορεί ο διάλογος

Αθήνα 10 – 11 - 2017

Με έκπληξη οι επιστημονικές ενώσεις Βιοεπιστημών, Φυσικής και Χημείας είδαμε την «απάντηση» του Υπουργού Παιδείας προς εμάς σε ένα ερώτημα που δεν θέσαμε ποτέ. Συγκεκριμένα σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός αναφερόμενος στις αντιρρήσεις μας για το περιεχόμενο του «Νέου Λυκείου» είπε επί λέξει «…αλλά όχι με άλλοθι το εργασιακό να συζητάμε θέματα περιεχομένου…»

Καμία από τις ενώσεις δεν έθεσε θέμα Βιολόγων, Φυσικών και Χημικών. Πως θα μπορούσε άλλωστε, αφού όλοι μαζί εκφράσαμε την κοινή μας αγωνία για το μέλλον της χώρας. Οι επιστημονικές μας ενώσεις με τις ανακοινώσεις τους και την επιστολή τους στον Πρωθυπουργό εξέφρασαν την αντίθεσή τους με παιδαγωγικά και επιστημονικά επιχειρήματα απέναντι:

 • στην μείωση των ωρών των μαθημάτων Γενικής Παιδείας Βιολογίας, Φυσικής και Χημείας στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου και την μερική αντικατάστασή τους με μαθήματα που η σχέση τους με τις ΦΕ είναι τουλάχιστον αμφισβητούμενη ενώ ταυτόχρονα εγείρουν υποψίες εξυπηρέτησης νέων συντεχνιακών συμφερόντων.
 • στην απαράδεκτη από κάθε άποψη συγχώνευση των μαθημάτων Βιολογίας και Χημείας με δικαιολογίες που δυστυχώς μας υποτιμούν και δεν στέκουν σε σοβαρή κριτική.
 • στην εχθρική στάση των συμβούλων του ΙΕΠ οι οποίοι αγνοούν συστηματικά τα υπομνήματα μας με εξαιρετικά απαξιωτικό τρόπο.

Η επιτυχία της ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ είναι μεγάλη. Κατάφερε να ενώσει τις Επιστημονικές Ενώσεις των Φυσικών Επιστημών, μπροστά σε μία σαρωτική αποδιάταξη των εκπαιδευτικών πραγμάτων, χωρίς ορατό πλαίσιο και συνεκτική λογική, μια "μεταρρύθμιση" που αν και διαφημίζεται ως καινοτόμα και ριζοσπαστική διακατέχεται από διαχειριστική λογική και χαρακτηρίζεται από προχειρότητα.

Παρά την απέλπιδα προσπάθεια διάσπασης της κοινής πορείας των Επιστημονικών Ενώσεων των Φυσικών Επιστημών με παραπλανητικά «κομπλιμέντα» στα λόγια, που όμως συνοδεύονται από απαξίωση τους στην πράξη, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την κοινή μας ανησυχία για την πρόοδο και τον επιστημονικό πολιτισμό στη χώρα μας.

Ακολουθήστε μας
 • ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
 • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ